PALB502 Съвременно и концептуално изкуство в сценографията - І част

Анотация:

Курсът има за цел да разкрие развитието на съвременното сценографско творчество в контекста на художествената култура през ХХ и ХХІ век. Да разгледа модели на взаимодействие между различните видове и жанрове в съвременното изкуство и тяхното значение в сценографското творчество. Развитието и в контекста на постмодернистката естетика и обръщането и към различни форми на на художествено творчество. Да се осмисли съдържателната и стилистическа роля на сценичното пространство в процеса на създаване на художествен образ в пространството на театралната постановка.

прочети още
Визуални изкуства

Преподавател(и):

доц. Елена Иванова  
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да получат основни познания за разкриване на ролята на художественото пространство в сценографското изкуство; определяне на основни условия и принципи на сценографски решения; изследване на композиционните похвати; основни компоненти в сценографията и тяхното влияние върху художествения образ на спектакъла.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат записан курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Базанов В. В. Сцена, техника, спектакль. Л-М., 1963;

Громов Н. Н. Горизонты сцено¬графии. Художественная условность в искусстве оформления спектакля. СПб., 2006.;

Афанасьев Д.В. Композиция сценического пространства. М., 1973;

Боровский Д.Л. Убегающее пространство. М., 2006

Френкель М.А. Пластика сценического пространства. Некоторые вопросы теории и практики сценографии. Киев, 1987.

Базанов В. В. Сцена, техника, спектакль. Л-М., 1963.

Извеков Н. П. Свет на сцене. Л.-М., 1940.

Мошков В.М., Кузнецов О.И. Пластическая основа композиции. Проблемы синтеза искусств. СПб., 1994

Исмагилов Д.Г. Театральное освещение. М., 2005.

Степанов А.В. Обьемно - пространственная композиция. М., 2004.

С Раушенбах Б.В. Геометрия картины и зрительное восприятие. СПб., 2002; тепанов Г.П. Композиционные проблемы синтеза искусств. Л., 1984

Шехтер Т.Е. Искусство как реальность: очерки метафизики художественного. СПб., 2005.

Будникова Л.В. Симметрия-асимметрия, статика-динамика // Искусство в школе. М., 2002. № 6. С. 28-29.

Беров.Т.,Семиотика на изкуството, 2000

Базазянц, С. Б. ”Художник;,пространство,среда”, Изкуство 1985г

Григоров, Тома. Перспектива.„Просвета“,1998

Кандински,Василий. Точка и линия в равнината

Кандински,В. За духовното в изкуството. „Изкуство”, 1995.

Мартинес,Д.–„Тектониката като теория на формата и формообразуването”изд.Марин Дринов 2001г.

Албуми свързанис тематичния план

Larmann R. Stage design. Cologne, London, New York, 2007; Crabtree S. Scenic Art for the Theatre: History, tools, and technigues. Boston, 1999.

Средства за оценяване:

есе