CITB557 Извличането на знания от данни

Анотация:

Информатика

Преподавател(и):

доц. Димитър Атанасов  д-р
гл. ас. Слав Ангелов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните методи за обрадотка и организиране на даните, позволяваща извличането на информация от тях. Ще усвоят основните методи за анализ и откриване на зависимости в данните.

2) могат:

Да прилагат основните методи за анализ на данни и извличане на информация от тях използвайки стандартен софтуер.


Предварителни изисквания:
Необходимо е студентите да имат базови предварителни знания по статистически анализ на данни и принципите на бази от данни.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предварителна обработка на данните. Описателни характеристики.
 2. Методи за визуализация
 3. Точкови оценки на характеристики
 4. Избор на характеристики и намаляване на размерноста
 5. Бейсови класификатори
 6. Мерки за сходство
 7. Класификационни дървета
 8. Генетични алгоритми
 9. Класификация на базата на сходства
 10. Клъстеризация
 11. Йерархични алгоритми
 12. Асоциативни правила
 13. Прогнозиране

Литература по темите:

LECTURE NOTES IN DATA MINING, edited by Michael W Berry (University of Tennessee, USA) & Murray Browne (University of Tennessee, USA)