BIOB008 Биоетика

Анотация:

Главната образователна цел на курса е да запознае студентите с основните проблеми на биоетиката (предимплантационна и преднатална генетчина диагностика, морален статус на човешките ембриони, изследвания върху човешки ембриони, прекъсване на бременността, трансплантация на органи, мозъчна смърт, евтаназия и пр.), една относително нова област на приложната етика. Не по-малко важна задача е да студентите да се научат да разпознават и разбират комплексната същност на нормативните (морални и правни) проблеми, породени от развитието на съвременната медицина. Не на последно място студентите трябва да бъдат запознати с различните типове аргументи по главните биоетически дилеми и какви са произтичащите от тях законодателни решения.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" в какво се състои спецификата на биоетиката и какво е нейното отношение към етиката и медицината;

" кои са основните проблемни полета на биоетиката;

" кои са различните типове аргументи по главните биоетически дилеми и какви са произтичащите от тях законодателни решения.

2) могат:

" да разграничават и обясняват медицинските от етическите и правните аспекти на основните биоетически проблеми;

" да формулират и анализират основните аргументи по главните биоетически дилеми.


Предварителни изисквания:
Достатъчно е да са покрити общите изисквания за участие в програмите.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ЖИВКОВА, Х. Клонирането и трансплантацията, в: сп. Хигиена и здравеопазване, София 2000, бр. 4.

ЖИВКОВА, Х. Биомедицинска етика, София 2002.

ЖИВКОВА, Х. Клонирането, София 2002.

ЖИВКОВА, Х. Етични проблеми при генетичните изследвания и генната терапия на ембриона, в: сп. Социална медицина, София 2003, бр. 1.

КЪНЕВА, В. Медицинска практика и етика: грижата за умиращия и проблемът за евтаназията, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

ЛЮБЕ, В. Преднаталната и предимплантационна селекция след генен тест като проблем на дискриминацията, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

СЛОТЕРДАЙК, П. Правила за човешкия парк, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

ТОДОРОВ, Х. Биополитика и демократичен консенсус, в: сп. Демократически преглед, София 2003, кн. 51.

ТОДОРОВ, Х. Кога му е добре на магарето или за състоянието на биоетиката в Южна и Югоизточна Европа, в: сп. Християнство и култура, София 2004, кн.12.

ТОДОРОВ, Х. Какво е допустимо да се прави с ембриони? Германският случай, в: сп. Социологически проблеми, София, 2006, бр. 1-2.

ХАБЕРМАС, Ю. Бъдещето на човешката природа, Стара Загора, 2004, изд. Идея.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тестове - 30%

Участие в семинари - 20%

Изготвяне на реферат - 50%

Семестриален изпит:

Писмен изпит - 70%

Устен изпит - 30%