SECB505 Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти

Анотация:

Курсът на обучение по "Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти" предоставя на обучаемите необходимите знания в областта на противодействието на тероризма.

Той е структуриран така, че да запознае обучаемите с основни понятия свързани с теорията и дейността по противодействието на тероризма.

В курса се разглеждат съществени въпроси свързани със създаване на определени умения за работа в екип при вземане на управленски и изпълнителски решения за антитерористични действия.

В съчетание с останалите учебни курсове се предоставят знания, навици и умения относно съдържанието на основните дейности касаещи противодействието на тероризма.

Обект на учебната дисциплина "Противодействие на тероризма-теоретико-приложни аспекти" са организационните, оперативните и тактически основи на дейността за противодействие на тероризма.

ЦЕЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Обучаемите да получат специализирани знания, които ще им позволят да:

• затвърдят и разширят познанията си относно вътрешното и международното законодателство, регламентиращо противодействието на терористичната дейност;

• като използват действащите международни и вътрешно правни нормативни актове, да могат да идентифицират извършено или извършващо се престъпление като терористичен акт;

• да бъдат в състояние да оценят степента на риск за гражданите и полицейските служители при употреба на ОМУ;

• да могат да организират първоначалните действия при възникване на терористичен инцидент.

• да получат познания за основата на взаимодействието между различните структури ангажирани в противодействието на тероризма.

Курсът е така организиран, че да обогати теоретичните знания на студентите, и да даде рамката за практическото й приложение в ежедневната дейност по противодействие на престъпления, сходни с терористичната дейност.

По такъв начин дисциплината спомага за укрепване ценностната система на изучаващите я и вземането на адекватни и целесъобразни решения, свързани с противодействието на тероризма.

Методология на учебната дисциплина: Включва прилагането на общопедагогически и специални принципи, методи и форми на обучение.

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

ас. Николай Марков  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- правните норми, регулиращи противодействието на териризма;

- съвременните системи за противодействие на тероризма

- процедурите и правилата за реагиране при терористични заплахи

2) могат:

- да организират и провеждат основните мероприятия касаещи оцеляването при терористични заплахи.;


Предварителни изисквания:
1. Познания за основните понятия свързани с националната сигурност

2. Общи познания за съвременните терористични организации и системите за противодействие на тероризмаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 Обща характеристика на курса - предмет, задачи, система на курса.
 2. 2. Тероризъм-детерминация и форми на проявления.
 3. 3 Основни подходи за дефиниране и оценка на тероризма.
 4. 4 Цели, задачи и методи за провеждане на терористичната.
 5. 5 Терористична дейност в съвременния свят.
 6. 6 Установъчни данни и дейност на съвременните терористични организации.
 7. 7 Взривни вещества. Взриво-запалителни смеси. Импровизирани взривни устройства използвани за терористични актове и други престъпления
 8. 8 Семинар: Основни фази на терористичните операции.
 9. 9 ТЕСТ
 10. 10 Оперативно-тактическа характеристика на терористичните актове в Р България и на тези при, които са пострадали български граждани.
 11. 11 За заплахата от използване на ОМУ от терористични организации.
 12. 12 Съвременни системи за оперативно-тактическо противодействие на тероризма.
 13. 13 Процедури и правила за реагиране при терористични заплахи.
 14. 14 Ролева игра – Планиране, организация и тактика на антитерористичните и контратерористичните операции.
 15. 15 ТЕСТ

Литература по темите:

Европейска конвенция за борба с тероризма, ДВ бр. 95 2001г.;

2. Стокхолмска програма — Отворена и сигурна Европа в услуга и за защита на гражданите, от 20 април 2010 г.

3. 20. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 2005 г. (CETS № 196)

4. Резолюция 1373 от 28 септември 2001г. за криминализиране финансирането на тероризма, включително и налагане на запор на средствата, свързани с извършители на терористични актове.

5. Протокол за борба с незаконни насилствени деяния, извършени на граждански летища от 1988 г.

6. Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма от 2005 г. (CETS № 196)

7. Дойков, Н.,Самоубийственият тероризъм.Анализ и противодействие, Академия на МВР, 2007г.;

8. Дойков, Н., "България в обсега на тероризма" С. 2007г.

9. Дойков, Н. Противодействие на тероризма - С.2011г.

10. Дойков, Н.Оцеляване в терористична среда -С.2013г.

11. Дойков, Н. Управление на високорискови операции за неутрализиране на терористични заплахи. С.2014г.

12. Досев, Н., Тероризъм и противодействие, изд. „Епископ Константин Преславски”, 2007г.;

13. Стоянов, Г., Тероризъм: История и генезис, Военно издателство, 2003г.;

14. Станчев, И., Контратерористични рейдове, Военно издателство, 2007г.;

15. Станчев, И., Основи на операциите за освобождаване на заложници и отвлечени, Военен журнал № 3, 2005г.;

16. Станчев, Ив. Контратерористични рейдове, 2007 г.

17. Трифонов, Т., Тероризмът: Теоретично изследване, Фонд. Национална и международна сигурност, 2003г.;

18. Хофман, Б., превод от англ. Николаев, Б., Тероризмът днес, изд. „Плеяда”, 1999г.;

19. www.terorizam.start.bg

20. www.bg.wikipedia.org

21. www.forum.abv.bg

22. www.liternet.bg/publish4/bgyrdev/istoria/kazino.htm