SECB750 Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век

Анотация:

Курсът Гражданска сигурност е разработен за нуждите на бакалавърска програма “Гражданска и корпоративна сигурност” в НБУ.

Обект на изучаване е политиката на сигурност на Република България в началото на 21 век..

прочети още
Гражданска и корпоративна сигурност

Преподавател(и):

доц. Йордан Бакалов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят същността на изграждането и функционирането на системите за осигуряване на сигурността в Република България;

2) ще познават организацията и управлението на основните дейности осъществявани от публични и частни субекти за осигуряването на националната сигурност и тяхното правно регламентиране;

3) ще могат по ефикасно да използват публичните и частните услуги предоставяни от различни субекти на които се възлага да осигуряват националната сигурност;

4) ще могат да извършват експертизи и експертни оценки, да ръководят програми и екипи за управлението на националната сигурност.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат основни понятия за организацията и функционирането на системата за сигурност на Република БългарияФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1 Формулиране на принципи на политиката за сигурност. лекция 2 2 Основни теоретични изисквания към принципите на политиката за сигурност. лекция 2 3 Основни концептуални принципи на политиката за сигурност. лекция 2 4 Алгоритъм на политиката на сигурност. лекция 2 5 Анализ на средата на сигурност. лекция 2 6 Основни елементи на политиката за сигурност. лекция 2 7 Проекция на сигурността в обозримо бъдеще. лекция 2 8 Подходи и методи към на политиката за сигурност лекция 2 9 Основни идейни подходи към на политиката за сигурност лекция 2 10 Специфика на подходите към политиката за сигурност на партиите от различните идейни направления в България. лекция 2 11 Основни методи на политиката за сигурност. лекция 2 12 Основни елементи на възможен модел на политика за сигурност. лекция 2 13 Теоретическа обосновка на необходимостта от модел на политиката за сигурност лекция 2 14 Анализ на партийното въздействие върху състоянието на сигурността в България лекция 2 15 Моделът на политиката за сигурност основен елемент от програмите на политическите партии. лекция 2

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

Основна

1. Йордан Бакалов. Методологически проблеми на изграждане на теоретичен модел на политиката за сигурност на Република България. С., НБУ. 2011.

2. Христо Георгиев. Политика на сигурност на Република България в началото на 21 век. НБУ. С., 2011.

3. Г. Бахчеванов. Система за национална сигурност. Държавни институции и оперативни компоненти. С., ВА „Г. С. Раковски” 2007.

Допълнителна

1. Йончев, Д., „Равнища на сигурност” София, Нов Български университет 2009 г., с. 112;

2. Танев, Т. Стратегическо управление на публичната сфера. ВИ. С., 2008.

3. Тилчо Иванов. Мениджмънт на сигурността и обраната. Университетско издателство „Стопанство”. С., 2008.

4. Стефан Христов. Стратегически мениджмънт. УИ „Стопанство”. С., 2000.

5. Стойков М. , Информационната парадигма в системата за сигурност и тероризма. С., ВИ, 2003. стр. 150;

6. Петя Кабакчиева. Национална идентичност и европейско гражданство. Политики. 12/2010. Институт „Отворено общество”, С.,2010.

Средства за оценяване:

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 60% 70% 70%

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА

ПОРТФОЛИО

УСТЕН ИЗПИТ 30%

ДИСКУСИЯ 30%

КОНФЕРЕНЦИЯ 10%

СЪБЕСЕДВАНЕ 30%