BAEB581D Финансово счетоводство І част

Анотация:

Курсът обхваща в логическа последователност първата част от главните теми и проблеми на дисциплината Финансово счетоводство. Специално внимание се обръща на правилата, подходите и методите за създаване, обработване, систематизиране и обобщаване на счетоводна информация за разнообразните отчетни обекти и операции при осъществяване на стопанската дейност на предприятието.

Основните цели са:

• да се формира достатъчно добър фундамент от теоретични знания в областта на финансовото счетоводство, които имат значение за възможностите на студентите да познават и да използват правилно счетоводната терминология, да боравят добре със счетоводната материя, да разбират философията на счетоводството и на прилаганите счетоводни стандарти;

• разширяване и затвърдяване на знанията и уменията, придобити в курса по Основи на счетоводството;

• създаване на умения и нагласи за правилно прилагане на теоретичните познания при решаването на конкретни практически ситуации, както и способности за правилно интерпретиране и ефективно използване на счетоводната информация.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

доц. Диана Петрова  д-р
доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• теоретичните постановки, правилата и подходите за осигуряване на счетоводна информация за стопанската дейност на предприятието;

• организацията, методологията и методиката за счетоводното отразяване на определени отчетни обекти и стопански операции в предприятието;

• изискванията и правилата, свързани със съставянето на финансовите отчети на предприятието.

2) могат:

• да прилагат правилно теоретичните си познания при счетоводното отразяване на определени отчетни обекти и стопански операции в предприятието и при счетоводното интерпретиране и анализиране на конкретни ситуации от реалната практика;

• да вземат обосновани решения, свързани със създаването и използването на счетоводната информация в предприятието;

• да прилагат правилно теоретичните си знания, свързани със съставянето на финансовите отчети на предприятието.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

по Основи на счетоводствотоФорми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1 Счетоводно отчитане на собствения капитал на предприятието. Организация, методология и методика на отчитането на основния капитал, резервите и финансовите резултати.
 2. Счетоводно отчитане на получените заеми. Особености при счетоводното отчитане на получените заеми в чуждестранна валута.
 3. Дълготрайните материални активи като обект на счетоводно отразяване – същност, характеристика и видове. Оценяване на дълготрайните материални активи при придобиването им. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи – чрез покупка; по реда на непарични вноски от съдружници;под формата на финансиране и др.
 4. Счетоводно отчитане на придобиването на дълготрайни материални активи чрез строителство. Особености при счетоводното отчитане на строителството по стопански начин и чрез възлагане на друго предприятие. Счетоводно отчитане на изваждането от употреба на дълготрайни материални активи. Отчитане на бракуването и ликвидацията на дълготрайни материални активи; отчитане на продажбите на дълготрайни материални активи; отчитане на липсите на дълготрайни материални активи,установени при инвентаризация.
 5. Амортизация на дълготрайните материални активи. Методи на амортизация. Амортизационна политика на предприятието
 6. Оценяване на дълготрайните материални активи след първоначалното им признаване – изисквания и счетоводно отразяване. Счетоводно отчитане на ремонта на дълготрайните материални активи. Особености при счетоводното отчитане на ремонта по стопански начин и чрез възлагане.
 7. Счетоводно отчитане на дълготрайните нематериални активи. Първоначално признаване и оценяване на дълготрайните нематериални активи. Оценяване след първоначалното признаване. Отчитане на стопанските операции, извършвани с дълготрайните нематериални активи.
 8. Характеристика на финансовите активи като обект на счетоводно отразяване. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на финансовите активи. Първоначално и последващо оценяване на финансовите активи. Счетоводно отчитане на паричните средства. Особености при счетоводното отразяване на паричните средства в чуждестранна валута.
 9. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на материалите. Създаване на счетоводна информация за стопанските операции, свързани с увеличение и намаление на материалите.
 10. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на стоките. Създаване на счетоводна информация за стопанските операции, свързани с увеличение и намаление на стоките. Особености при счетоводното отразяване на доставките на стоки от чужбина.
 11. Организация на синтетичното и аналитичното отчитане на продукцията. Създаване на счетоводна информация за стопанските операции, свързани с увеличение и намаление на продукцията.
 12. Методи за оценяване на материалните запаси при тяхното потребление. Сравнителна характеристика на методите за оценяване на потреблението на материалните запаси.
 13. Същност и характеристика на разходите на предприятието като обект на счетоводно отразяване. Класификация на разходите
 14. Счетоводно отчитане на разходите за дейността по икономически елементи. Отчитане на разходите за материали, за външни услуги, за амортизации, за заплати, за осигуровки и други разходи за стопанската дейност.
 15. Счетоводно отразяване на разходите по функционално предназначение

Литература по темите:

Основна литература:

Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, Университетско издателство „Стопанство”, 2013 г.

Станева, В., Петрова, Д., Рупска, Т., Иванова, Р., Боянов, Б., Счетоводство и анализ на финансовите отчети на предприятието, София, Бенефин, 2018

Петрова, Д., Основи на счетоводството: задачи и тестове, София, 2019 г.

Национални счетоводни стандарти

Международни счетоводни стандарти /Международни стандарти за финансово отчитане

Допълнителна литература:

Международни стандарти за счетоводство и финансова отчетност. Коментари и приложения, Wiley&VividRise, 2016

Weetman, P., Financial Accounting , Pearson, 2019

Средства за оценяване:

Студентът може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат на on-line теста (компонент 1) през семестъра, който се провежда след втората консултация - оценката участва с 50%. Компонент 2 за ТО е изпълнение на курсова работа през семестъра, предадена през платформа Мудъл на НБУ до датата на текущия тест, съгласно графика за ДО - оценката участва с 50% от крайната оценка от текущо оценяване (КОТО).

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание - on-line финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до датата на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е също 50:50.

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ -ТЕСТ и КУРСОВА РАБОТА;

ФИНАЛНО ОЦЕНЯВАНЕ -ТЕСТ и КУРСОВА РАБОТА;

ПРОЦЕНТНО УЧАСТИЕ НА ФОРМИТЕ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНА ОЦЕНКА

• ТЕСТ - 50%

• КУРСОВА РАБОТА - 50%