BUBB522D Практика: Организационно поведение I

Анотация:

Основната цел на практиката по бизнес администрация е постигане на синергичен ефект между теорията, включена в учебния процес на програма “Бизнес администрация” и познанията, придобити в реалната бизнес среда. Практическото обучение не трябва да изостава от теоретическото, за да могат студентите да имат солиден шанс за добра реализация. За тази цел те трябва да усвоят доброто съчетание между теорията, без която не могат в практиката и тези практически умения, липсата на които обезсмисля наученото в аудиторията.

Практиката по бизнес администрация се базира на теоретичната основа, придобита в пети семестър и на нейна база цели придобиването на конкретни практически умения, свързани с основните принципи на функциониране на организациите, организационна промяна, поведение в организациите, бизнес етика, пазарна среда, счетоводство, информационни технологии и др. тези знания трябва да положат основата на придобиването на управленски умения в реалното бизнес ежедневие.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
доц. Надя Маринова  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как функционира организацията;

• методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на организациите;

• специфичните условия, свързани с бизнеса в конкурентна среда;

• методи и техники за организационна промяна и адаптация;

• приложенията на методите и подходите за работа в екип;

• какви са основно прилаганите счетоводни практики;

• какви са информационните аспекти на бизнес ежедневието.

2) могат:

• да анализират организационните потребности и механизми;

• да извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на бизнес организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

• да подпомагат организацията докато тя се променя и адаптира към новите условия на бизнес средата

• да прилагат управленските функции;

• да изграждат умения за работа в екип;

• да разбират и участват в счетоводната дейност;

• да използват ефективно информационните технологии.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Практика, практикум

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, ВИЗИЯ, МИСИЯ И СТРАТЕГИЯ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
  2. НАБЛЮДЕНИЕ И АНАЛИЗ НА ПОВЕДЕНИЕТО В ОРГАНИЗАЦИЯТА – ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА
  3. КАРТОГРАФИРАНЕ НА ФУНКЦИИТЕ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ ОТ ВСИЧКИ ОРГАНИЗАЦИОННИ НИВА
  4. АНАЛИЗ НА ИНСТИТУЦИОНАЛНАТА СРЕДА, В КОЯТО ОПЕРИРА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ФОРМАЛНИ И НЕФОРМАЛНИ ПРАВИЛА
  5. СЧЕТОВОДСТВО НА ОРГАНИЗАЦИЯТА: ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ
  6. ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПАЗАРА: КОНКУРЕНТНА СРЕДА, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ;
  7. ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПАЗАРА: КОНКУРЕНТНА СРЕДА, ПРЕДИМСТВА И НЕДОСТАТЪЦИ; ЦЕНООБРАЗУВАНЕ И ЕФЕКТИВНОСТ
  8. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ: ИНФОРМАЦИОННИ ПОТРЕБНОСТИ, ПРОЦЕСИ И ТЕХНОЛОГИИ

Литература по темите:

Основна литература:

1. Научна литература и лекционен материал, предоставен в Moodle по съответните курсове от първа част на програмата и пети семестър от втората й част, като по конкретно поставените задачи при изготвянето и презентирането на проекта се ползват материалите по проблематиката от следния източник:

Панайотов, Д. Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие, НБУ, 2022, пето допълнено издание (глава 7)

Допълнителна литература:

1. Научни публикации, ползвани по време на курсовете от семестъра

2. Периодика – релевантни списания, препоръчвани от преподавателите в курсовете