BUBB521D Семинар: Лидерство и предприемачество

Анотация:

• Основната цел на курса е да анализира основни подходи за определяне на ефективни методи за мениджърско, лидерско и предриемаческо умение;

• Да систематизира основните направления и дейности, отразяващи спецификата на предприемаческата дейност, като се демонстрират и илюстрират различни примери за успешни практики в бизнеса и водещи организации, компании или корпорации;

• Да посочи разнообразието на подходите и новите измерения за лидерството и предприемаческата дейност в съвременни условия;

• Да изведе акценти от теоретико-приложни източници (класически и съвременни по проблематиката), като се проследява развитието на основните идеи, концепции и тези на различни автори, известни мениджъри и предприемачи;

• Да се посочат доказателства за практическата значимост на предложените проекти-разработки, като се предлагат аргументи, собствена позиция и интерпретация

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р
проф. Кристиян Хаджиев  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Закономерностите на лидерството и предприемаческата дейност, водещите управленски практики, тактики и подходи за въздействие, механизми за екипното взаимодействие, спецификата на груповите процеси в процесите на преговаряне, влиянието на управленския стил за ефективността на предприемачеството.

2) могат:

• Да използват инструментариум за анализ и изследване на разнообразните подходи и аспекти на лидерството и определяне на критериии за предприемаческа ефективност; да извличат евристичното от персоналните истории на успеха в предприемачеството.


Предварителни изисквания:
По основни курсове на програмата: Организационно поведение, Теория на организациите Основи на стопанското управление

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. І. Систематизирайте: 1) Основните подходи за определяне и разграничение на мениджъри, лидери и предприемачи (с интерпретация на примери и доказателства от практиката); 2) Основните идеи, теории и разновидности на управленски стил и предприемачество (с анализ на водещи характеристики и поведенчески проекции); 3) Теоретико – приложните измерения и перспективи на новата парадигма за лидерството и стратегиите на предприемачеството (с аргументи от съвременни изследвания за релации по проблематиката); 4) Елементите от персонална схема за действие по законите на управленското и предприемаческо изкуство (с обосновка по значимост и формулиране на нови закономерности).
  2. ІІ. Анализ на основни идеи по материали от: 1. Harvard Business Review – от м. март 2016 г.по: проблематиката на лидерството и предприемачеството в глобализиращия се свят на бизнеса 2. Тръмп, Д. (2004). Изкуството на сделката. Пловдив: Хермес 3. Тръмп, Д. (2008).Университетът Тръмп. Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари. София: Locus
  3. ІІІ. Изпълнение на задачи по темата от учебника Организационно поведение. Новите парадигми за човешко развитие - приложение 2, 214 с.: 1) Приложете 11 – те съвети по схемата на Тръмп към примерни ситуации, с обосновки от конкретната практика и възможности за лични интерпретации, изменения, допълнения или нови формулировки. 2) Подгответе подробен сценарий по петте фази на преговорен процес, като използвате теоретичните рамки по темата, приложение 1, но и анализ по проучване чрез интервюта с мениджъри за добри практики при водене на преговори.

Литература по темите:

1. Harvard Business Review – от м. март 2020 г.по: проблематиката на лидерството и предприемачеството в глобализиращия се свят на бизнеса

2. Тръмп, Д. (2004). Изкуството на сделката. Пловдив: Хермес

3. Тръмп, Д. (2008).Университетът Тръмп. Предприемачество 101. Как да превърнем идеите си в машина за пари. София: Locus