BUBB518D Индустриална организация

Анотация:

Курсът предлага допълнителна перспектива за бизнес организациите: структура на фирмите и индустриите, транзакционни разходи, неперфектна конкуренция, пазарно сигнализиране, асиметрична информация, влизане и излизане на пазара. Базира се на нови, но утвърдени научни резултати от последните двадесет години. Засягат се интересни проблеми за стратегическото поведение на фирмите, конкуренцията и регулацията на пазарите.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

•понятия като „бизнес организация“, „пазар“, „йерархия“, „мотивация“, „стимули“, „координация“, „транзакционни разходи“ и др.

•какво определя границите на фирмите и структурата на индустрията•видовете конкуренция: ценова, не-ценова, краткосрочна, динамична;

•какви са механизмите за навлизане, задържане и изход от пазарите;

•какво представлява и каква е ролята на информациятаза стратегическотоповедение на фирмите;

•каква е ролята и какво са механизмите за създаване на иновации и навлизане на нови технологии;

•основата на некооперативната теория на игрите: игри, стратегии, равновесия.

2) могат:

•да взимат решения за навлизане, задържане, изход от пазара;

•да прилагат оптимални инструменти за повишаване на конкурентостта;

•да създават и стратегически да използват фирмената репутация;

•извличат информация от поведението на фирмите, пазарната структураи регулацията, на база на която да формират фирмената стратегия;

•да оптимизират фирмената структура;

•да стимулират иновациите и оптимизират въвеждането на нови технологии/процеси във фирмата.
Предварителни изисквания:
Микроикономика;

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Основи на бизнес стратегиите: конкурентнипредимства, структурана индустрията и стратегическо позициониране
  2. Стратегическо взаимодействие: игри, стратегии, равновесия: Равновесие на Неш, Перфектно и Бейсово равновесие
  3. Модели на конкуренция: Бертран, Курно; доходност на индустрията
  4. Типове конкуренция и конкурентно поведение
  5. Навлизане, задържане и изход от пазара: бариери, предварителни разходи, таксономия на бизнес стратегиите
  6. Продуктов избор, качество и рекламиране
  7. Стратегическа информация, репутация и поведение
  8. Морален риск, неблагоприятна селекция, сигнализиране

Литература по темите:

Основна литература:

•Tirole, J.,The Theory of Industrial Organization MIT Press, 1988

•Milgrom, P.,Rberts, J., Economics, Organization and Management, Pearson1992

•Диксит,Ав.; Нейлбъф,Б.,Изкуството на стратегията, Locus, 2010

Допълнителна литература:

•Талер, Ричард Х.,Сънстейн, Кас Р. Побутване, Изток-Запад,2014•Шелинг, Т., Микромотиви и макроповедение Изток-Запад, 2014

•Binmore, K., Rational Decisions, Princeton2011