BUBB516D Конкурентоспособност и иновации

Анотация:

Курсът “Конкурентоспособност и иновации” съдържа основната тематика, характерна за конкурентоспособността и иновационните процеси на международно, национално, и фирмено равнище, както в научен, така също и в практически контекст.

Основните цели на курса са студентите да добият базови теоретични знания и практически умения за управлението на бизнеса с помощта на инструментите за реализиране на конкурентоспособност (фактори и взаимовръзките между тях), проектиране, разработване, внедряване и дифузия на иновациите.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Кирил Радев  д-р
доц. Юлиана Василева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• значението и характеристиките на факторите, оказващи съществено влияние върху успешното управление на стопанските организации с помощта на инструментите за конкурентоспособност и управление на иновациите;

• структурата и характеристиките на външната среда на организацията, научните подходи за прогнозиране на измененията на елементите от общата и специфична външна среда, както и техниките за проектиране и адаптиране на организационните структури, с цел постигане на устойчива конкурентоспособност;

• факторите и тяхното влияние за реализиране и насърчаване на конкурентоспособността и иновациите;

• същността, генезисът, източниците, класификациите и взаимовръзките на иновационните процеси, както и специфичните подходи за тяхното управление;

• значението на организационната култура за успешното управление на иновационните процеси и постигането на дългосрочна и устойчива конкурентоспособност.

2) могат:

• да идентифицират факторните влияния и да прилагат методите на измерване и оценка на иновационните процеси и конкурентоспособността;

• да анализират компонентите на средата за стимулиране на конкурентоспособност и да предлагат аргументирани препоръки за взимане на управленски решения;

• да избират техники и методи за прогнозиране, изследване и оценка на влиянието и динамиката на компонентите на външната среда на стопанската организация, както и да взимат обосновани решения за структурното й изграждане и адаптиране;

• да извеждат и прилагат в реална среда специфичните характеристики и подходи за управление на иновационните процеси и реализирането на дългосрочна и устойчива конкурентоспособност.


Предварителни изисквания:
За успешното възприемане и изучаване на предмета, студентите трябва да имат придобити знания и/или умения по дисциплините:

• Основи на управлението;

• Макро- и микроикономика;

• Основи на предприемачеството;

• Бизнес моделиране;

• Основи на правото;

• Организационно поведение.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ – СЪЩНОСТ, ИНСТИТУЦИОНАЛНА И БИЗНЕС СРЕДА
  2. МОДЕЛИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА - ФАКТОРИ И ВЗАИМОВРЪЗКИ
  3. РЕГИОНАЛНА И ГЛОБАЛНА КОНКУРЕНТОСПСОБНОСТ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ БИЗНЕС СРЕДА, ПУБЛИЧНА СРЕДА И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ
  4. БАРИЕРИ ПРЕД КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА БИЗНЕС ОРГАНИЗАЦИИТЕ
  5. ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ИНОВАЦИИТЕ - ПОНЯТИЕ, СЪЩНОСТ, ГЕНЕЗИС, ИЗТОЧНИЦИ, КЛАСИФИКАЦИИ И ВЗАИМОВРЪЗКИ
  6. ИНОВАЦИОНЕН ПРОЦЕС - ПРИНЦИПИ, СТРУКТУРА, СЪДЪРЖАНИЕ И РОЛИ
  7. УПРАВЛЕНСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ОСОБЕНОСТИ НА ИНОВАЦИОННИЯ ПРОЦЕС
  8. ИНОВАЦИОННИ ИДЕИ - ГЕНЕРИРАНЕ, ПОДБОР, ОЦЕНКА И ТРАНСФОРМИРАНЕ
  9. ИНОВАЦИОННИ СТРАТЕГИИ
  10. ПСИХОЛОГИЯ И ИНОВАЦИИ

Литература по темите:

1. Радев, К. (2019). Управление на иновациите и конкурентоспособността, Учебник - Лекционен курс, MOODLE, НБУ

2. Георгиев Р. (2013). Стратегиране и конкурентоспособност. София: ПринтМедия

3. Калецки А. (2013). Капитализъм 4.0: Раждането на новата икономика след кризата. София: Класика и стил

4. Mаринов Г., Мл. Велев и О. Гераскова. (2009). Икономика и конкурентоспособност на предприемаческата дейност. Теоретични и приложни аспекти. София: Информа Интелект

5. Портър М. E. (2004). Конкурентното предимство на нациите. София: Класика и стил

6. Радев, К., Стратегически мениджмънт (2016), Учебник - Лекционен курс, MOODLE, НБУ

7. Радев, К., "Бизнес анализ" (2016) - Учебник - Лекционен курс, Moodle, НБУ

8. Радев, К., "Управление на иновациите" (2016) - Учебник - Лекционен курс, Moodle, НБУ

9. Иванов А. и Ю. Хаджичонева. (2014). Подходи за изследване на влиянието на бизнес средата върху конкурентоспособността. Бизнес средата в България. Сборник ХТМУ. София: ХТМУ

10. Стефанов Ст. (2002). Преходът към пазарна икономика в контекста за конкурентоспособността. Икономическа мисъл. Бр. 1/2002. София: БАН

11. Хаджичонева Ю. (2014). Сравнителен анализ на методологическите подходи за изследване на конкурентоспособността. Сборник ХТМУ. София: ХТМУ

12. Хаджичонева Ю. (2015). Административните услуги и условията за бизнес: гледната точка на бизнеса. Подобряване на административните условия за предприемачество и бизнес. София: Институт за икономическа политика

13. БСК. Конкурентоспособност на България. 2013: http://www.bia-bg.com

14. БСК. Изследвания на бизнес средата: http://www.bia-bg.com

15. Национален Статистически институт: www.nsi.bg

16. Baron D. (2010). Business and its environment. 6th ed. New Jersey: Prentice Hall

17. Drucker Peter F.,Innovation and Entrepreneurship, HarperCollins, 2009.

18. Kariv, Entrepreneurship, Taylor&Francis, 2011.

19. Palepu K. G. (2007), Business analysis and valuation, Thomson Learning, High Holborn House, London WC1R 4LR

20. Porter М. E. (1985). Competitive Advantage : Creating and Sustaining Superior Performance. NY: The Free Press

21. Porter М. E. (1998). Competitive Strategy : Techniques for Analyzing Industries and Competitors. NY: The Free Press

22. International Institute for Management Development. World Competitiveness Ranking: http://www.imd.org

23. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat/web/main/home

24. OECD: http://www.oecd.org

25. World Bank. Doing Business: http://www.doingbusiness.org

26. World Economic Forum. The Global Competitiveness Report: http://www.weforum.org