BUBB508D Счетоводство на предприятието

Анотация:

Курсът по "Счетоводство на предприятието" включва теми, свързани със счетоводното отчитане на операциите и процесите, протичащи в нефинансовите предприятия. Неговата цел е да осигури базови знания за текущото счетоводно отчитане и за изготвянето на годишния финансов отчет в отчетно обособените структури, основани на правилното тълкуване и прилагане на постановките, заложени в МСФО, МСС и СС. Той има преобладаващо практическа насоченост и си поставя три основни цели:

o да разясни задълбочено и достъпно счетоводното отчитане на стопанските операции и процеси, възникващи в нефинансовите предприятия;

o да осигури основни знания за изготвянето на годишния финансов отчет;

o да създаде умения за успешното прилагане на придобитите по време на курса знания в практиката.

При представянето на тематичните единици се използват традиционни и съвременни подходи, приложими в областта на счетоводството, с което се цели създаването на широкообхватна и задълбочена подготовка на студентите в областта на счетоводството.

Съдържанието на курса се актуализира текущо, съобразно промените в нормативната уредба и постиженията в теорията и практиката на счетоводството.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o да аргументират необходимостта от създаването на счетоводна информация;

o да създават счетоводна информация за дейността на стопанските организации;

o да представят информацията от текущото счетоводно отчитане в отделните структурни части на финансовия отчет.

2)могат:

o да съставят счетоводни статии за текущо извършваните стопански операции и процеси в дейността на предприятието;

o да оценяват (първоначално и последващо) активите и капитала (собствен и привлечен);

o да признават приходите и разходите в съответствие с принципа "съпоставимост между приходите и разходите"

o да обобщават и представят информацията от текущото счетоводно отчитане във финансовия отчет.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

o Башева,С., Миланова, Е., Йонкова, Б., Петрова, Д. и др., Основи на счетоводството, София, "Стопансктво", 2009 г.

o Дамянов, Д. Финансово счетоводство, Свищов, Издателство "Ценов", 2009.

o Душанов, И., Димитров, М., Курс по счетоводство на предприятието, София, Издателство "Ромина", 2008 г.

o Дурин, С., Дурина, Д., Счетоводство на предприятието, София, Издателство

"Форком", 2006 г.

o Национални стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия, Държавен вестник, бр.86, 2007 г.

o Международни стандарти за финансови отчети, приети с ПМС № 207/07.08.2006 г., Държавен вестник, бр.66, 2006 г.

o Петрова, Д., Счетоводство: задачи и тестове, София, 2010 г.

o Епстейн, Б., Мирца, А., Международни стандарти за счетоводство и

финансова отчетност. Коментари и приложения, София, "К&Б консулт", 2004 г.

o Божков, В.,Симеонова Р., и др. Финансово счетоводство, В. Търново, Абагар, 2009 г.

o Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от задачи, казуси и тестове). В. Търново, Фабер, 2009 г.

o Панчева, Ст. в съавторство. Счетоводство. (сборник от решени и нерешени задачи, казуси и тестове). - В. Търново, Фабер, 2010 г.

o Панчева, Ст. в съавторство. Финансово счетоводство. (сборник от задачи). Свищов, АИ "Ценов", 2006 г.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 100%