BUBB506D Теория на организациите

Анотация:

Курсът по "Теория на организацията " съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи в среда с висока степен на неопределеност. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на съвременните организации, новите организационни форми, добри практики и инструменти (модели) за проектиране на целево -адаптивни организации. В него се изясняват също така качествено нови концепции (парадигми), подходи и технологии за управление на промяната чрез проекти и осигуряването на устойчивост в управленския процес.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

" да даде "ядро" знания в областта на теорията на организацията и новите организационно - структурни форми;

" да изгради необходимите знания и умения за управление на промяната чрез проекти;

" да формира умения за анализ на управленския процес (с фокус върху аспектите на устойчивостта) и прилагане на инструментариум за проектиране на целево - адаптивни организации;

" да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" теоретичните концепции за управление на организацията

" технологичните аспекти на организационното оценяване (диагноза) и проектиране

" новите организационни структури

" новите парадигми, подходи и концепции в теорията на организацията

" управление на промяната чрез проекти

" въпросите, свързани с организационните процеси - управленско решение, власт и влияние, управление на конфликта

" концептуалните модели за организационно проектиране

2) могат:

" да прилагат методи за решаване на организационни проблеми

" да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

" да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на структурния подход за управление на проекти

" да прилагат моделите за проектиране на целево - адаптивни организации

" да управляват организационните промени чрез проекти

" да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първа консултация, теоретичен обзор на курса: Теоретични концепции за управление на организацията Динамика и основни принципи при организационното моделиране Технология на организационното оценяване Технология на организационното проектиране. Подходи към специфичните въпроси на проектирането Типове организации и нови структурни форми
  2. Втора консултация, теоретичен обзор на курса - 4 ч. Проектно и организационно - структурно осигуряване на управленския процес Проектиране на ефективни екипни структури Ръководство и лидерство. Специфични измерения на лидерството в съвременните организации Управление на процесите на промяна в целево - адаптивните организации

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Теория на организацията, НБУ, 2011

2. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Маринова, Н.Управленският процес и екипната дейност. С., НБУ, 2005

Допълнителна литература:

3. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. С., Люрен, 2000

4. Хаджиев, Кр., Самоуправляващи се работни екипи - теория и методология. Библиотека "Стопански свят", Свищов 2010

5. Питърс, Т., Р.Уотърман, Към съвършенство във фирменото управление. Наука и изкуство, С., 1988

6. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

7. Доралийски, А. Основи на стопанското управление. ЦДО, НБУ, С. 1996

8. Каменов, К., Хаджиев, Кр., Асенов, А. Човек, екипи лидери. С., 2000

9. Пипер, Р. и К. Рихтер Мениджмънт. Управление на прехода. С., 1993 г.

10. Андреева, М.,Каменов, К. Теория на стопанското управление, Галактика, 1993

11. Колинс, Дж., Пътят на величието. Класика и стил, София, 2003

12. Панайотов, Д. Психология на бизнеса, С., 2005

Средства за оценяване:

ТЕСТ 2Х25%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА ИЛИ УЧАСТИЕ В СЕМИНАР 50%