BUBB505D Финансиране на бизнеса и иновациите

Анотация:

Курсът “Финансиране на бизнеса и иновациите” има за цел да разкрие пред студентите голямото разнообразие от източници за финансиране на бизнеса и иновациите - вътрешни източници, външни източници - банков кредит, лизинг, факторинг, бизнес ангели, фондове за рисков капитал.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
проф. Иванка Данева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

• същността на банките, лизинговите и факторинговите компании като финансови посредници, които осигуряват на фирмите дългосрочни или краткосрочни финансови средства;характерните особености, преимуществата и недостатъците на банковия кредит, лизинга и факторинга, като източници за финансиране на фирмата.Финансиране чрез фондове от Европейски институции, финансиране от бизнес ангели и фондове за рисков капитал

2) могат:

• Прилагат на практика получените знания за алгоритъма на кредитния процес, финансовия лизинг и факторинга


Предварителни изисквания:
Основни знания по финанси

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Видове източници за финансиране на бизнеса и иновациите.Банките като кредитни посредници. Възникване на банките. Видове търговски банки. Функции на търговските банки. Същност на банковия кредит. Видове банкови кредити, отпускани на бизнеса.
  2. Отпускане на инвестиционен кредит. Етапи на кредитната сделка. Оценка на кредитоискателя – качествена и количествена характеристика на фирмата.Отпускане на оборотен кредит. Етапи на кредитната сделка. Оценка на кредитоискателя - качествена и количествена оценка.Съвременни системи за оценка на кредитоспособността – анализ на финансовото състояние, определяне на кредитен рейтинг. Анализ на финансовото състояние на конкретна фирма.
  3. Икономическо значение на лизинга. Предимства и недостатъци на лизинга. Основни участници на лизинговите пазари. Етапи на лизинговите сделки.Същност и видове финансов лизинг.
  4. Финансиране по Европейски програми и финансиране с рисков капитал - корпоративни рискови компании, фондове за рисков капитал, форми за финансиране чрез придобиване на дялово участие.

Литература по темите:

Основна литература:

Боес, У. и екип. Финансиране с рисков капитал - ръководство за българския предприемач.С., Урсиш ООД

Георгиев, Ив. и екип. Мениджмънт на фирмените иновации и инвестиции, С., Издателски комплекс на УНСС

Динев, Д и Д. Ненков. Финансиране на съвременната фирма, PDC и ИК „Загер”, С., 1992

Найденов, Б. Лизингът, Финансов и правен аспект, Сиела, С., 1996

Димитрова , Р. Банки и банково обслужване, Ромина, 2018

Петров, Г. Корпоративни финанси. Тракия – М, 2004

Средства за оценяване: