BUBB503D Управление на промените

Анотация:

Управлението на промени се превръща в ключов елемент на лидерството и заедно с това във важна университетска дисциплина. Всяка организация преживява промени - планирани или изненадващи и тяхното управление има голямо значение за организационното оцеляване и ефективност. Тенденциите в последните десетилетия показват, че количеството и степента, в която организациите ще бъдат подложени на промени, ще продължи да се увеличава. Елементи на мениджмънта, включващи планиране, осъществяване и поддържане на резултатите от промените, заедно с информационни системи и технологии, имат все по-голямо значение за намаляване на разходите, увеличаване на ефективността и конкурентоспособността.

Курсът обединява традиционната организационна теория с новите концепции и методи за управление на промяната. Неговата цел е студентите да могат да управляват промените в своята организация и да ги насочват в посока, която гарантира положителни резултати. Ето защо е необходимо да бъдат разгледани не само основните теории и концепции, свързани с промяната, но и фазите и етапите на трансформация, през които една организация преминава.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Елмира Банчева  д-р
доц. Виктор Аврамов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Какво представлява промяната

" Какви са основните концепции за изучаване на промяната

" Кои са съвременните методи за структуриране, организиране и осъществяване на програми за промени

" Какви са специфичните рамки, модели и техники за мотивиране, мобилизиране и осъществяване на помени

" Конкретни примери за стратегии на успешна корпоративна промяна

" Какви са тактиките за изграждане на интелигентна организация, което може да устоява на промени

2) могат:

" Управляват промени в организацията

" Работят успешно с партньорите си в рамките на организацията във връзка с организационната промяна

" Прилагат съвременните методи за изработване на програми за промени

" Използват специфичните техники, рамки и модели за мотивиране, мобилизиране и осъществяване на помени

" Изработват успешни стратегии и тактики за организационна промяна


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Лекционен материал

2. Marshall Scott Poole, Andrew H. Van de Ven (eds.).Handbook of Organizational Change and Innovation, 2004 by Oxford University Press, Inc.

3. Kotter, J. Leading Change, Mcgraw-Hill 1996

4. Weiss, J., Managing change in the workplace, University of Phoenix, 2003

Допълнителна литература:

1. Lax, David A., and James K. Sebenius. The Manager as Negotiator: Bargaining for Cooperation and Competitive Gain. N.Y.: Free Press, 1986. (Also published in Czech, French, Italian, and Spanish editions.)

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 50 %