BCLB322 България и Европа – общо минало и бъдеще

Анотация:

Курсът се стреми да структурира, обогати и задълбочи познанията на студентите по отношение на водещите процеси и етапи в развитието на Европа и България за периода след Втората световна война. Този период се разбира и представя като част от общоевропейското развитие, от което е част и България – въпреки идеологическото противостоене и разделение, през които преминава Старият континент. Важен акцент в курса представлява периодът след 1989 г., когато развитието на България и другите страни от бившия Източен блок се обвързва пряко с динамиката на европейската интеграция.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р
доц. Живко Лефтеров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Студентите се запознават с основните и определящи развитието на Европа процеси след Втората световна война.

• Придобиват базови познания за политическата и обществената динамика в развитието на Европа по време на Студената война и в периода след 1989 г.

• Усвояват широк, общоевропейски контекст в познаването и разбирането на развитието на България, като неделима част от европейската цивилизация.

2) могат:

 Студентите изграждат практически умения за критическо четене на специализирана литература, която има отношение към важни събития в световното, европейското и българското обществено развитие.

 Изграждат умения за анализ на събития и процеси в тяхната цялост и широк междунаорден контекст.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Горещият мир и Студената война: Европа от Ялта до Малта
 2. Наложеният избор: Централна и Източна Европа в съветската сфера на влияние
 3. Наложеният избор: Съветска България
 4. Раждането на обединена Европа I
 5. Раждането на обединена Европа II
 6. Краят на Студената война и Източния блок: Европа пред нови хоризонти
 7. Семинар 1: Падането на комунизма: фактор в ускоряването на процеса на интеграция и разширяване на Европейския съюз
 8. България – член на ЕС I
 9. България – член на ЕС II
 10. Бъдещето на Европа: евроскептицизъм – проблемни области
 11. Бъдещето на Европа: между мултикултурализма и национализма
 12. Бъдещето на Европа: Европа през ХХІ в. – предизвикателството на еманципацията
 13. Семинар 2 Защита на курсови работи: Варианти за бъдещето на Европейския съюз
 14. Семинар 3 Защита на курсови работи: Качество на членството на България в ЕС
 15. Тест
 16. Самостоятелна работа

Литература по темите:

Литература

Александров, В. Европейската идея, София, 2000

Амброуз, Ст. Стремеж към глобализъм. Американската външна политика от 1938 до началото на 90-те години. София, 1995.

Бек, Улрих. Германска Европа. София, 2012

Бицилли, Петър. Основни насоки в историческото развитие на Европа. От началото на християнската ера до наше време. София, 1993

Вайденфелд, Вернер, Веселс, Волфганг. Европа от А до Я. Справочник по европейска интеграция. София, 2004

Велева-Евтимова, Мирела. Идеята за обединена Европа в историята на Стария континент. София, 2006

Глени, М. Балканите 1804-1999, Национализъм, войни и Великите сили, София, 2004.

Дейвис, Норман. Европа – Изток и Запад. София, 2010

Дейвис, Норман. Европа. История. София, 2005

Деланти, Д. Изобретявайки Европа. Идея, идентичност, реалност. София, 2004

Джонсън, П. Съвременността. Светът от 20те до 90те. София, 1993

Дискурсът за Европа – философски, икономически, политически... София, 2014

Калео, Д. Да преосмислим бъдещето на Европа, С., 2003

Кастелан, Ж., История на Балканите ХІV-ХХ век, Пловдив, 2002.

Кенеди, П., Възход и падение на Великите сили, т. І и ІІ, София, 1997

Кенеди, П., Стратегия и дипломация 1870-1945, София,1998

Кисинджър, Х. Години на промяна, София, 2000.

Кисинджър, Х. Дипломацията. София, 1997.

Кисинджър, Х. Политиката, С., 2002.

Ленард, Марк. Защо Европа ще управлява ХХІ век. София, 2005

Мирчева, Хр. Глобалната конфронтация в глобалната политика /История на международните отношения 1945-1995/, София 1999.

Най, Дж., Международните конфликти. Теория и история. София, 1998

Пантев, Ан., Хр. Глушков, Р. Мишев, История на новото време, Велико Търново, 1998

Попов, С. Идеята за Европа през вековете. София, 1999

Смит, А. Националната идентичност. София, 2000

Тейлър, Ч. Мултикултуризъм. София, 1999

Тодоров, Върбан. Етнос, нация, национализъм. Аспекти на теорията и практиката. София, 2000

Тушар, П., Век на крайности. София, 2005

Уилсън, К., Дусен, Ян. История на европейската идея. Антология. София, 2004

Хинкова, С. Формирането на двуполюсния свят. НБУ, София, 2016

Хинкова, С. Дипломация и политика в международните системи “Метерних” и “Реолполитик”. Издателство на НБУ, София, 2012

Хинкова, С. Международните отношения между двете световни войни. В: Изследвания на НБУ. Сборник. София, 2010

Шулце, Хаген. Държава и нация в европейската история. София, 2002