GENB021 Митология и религия

Анотация:

• Курсът въвежда в основните понятия и категории на митовете и религиите по света; запознава студентите с видовете митове и най-разпространените митологични сюжети; проследява връзката мит-религия и историческите периоди на развитие на религиозното преживяване и религиозните символи.

• Целта на курса е да въведе студентите в културното разнообразие по исторически периоди и региони в света и да развие у тях отношение на разбиране и приемане на различието през призмата на мита и религията.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

проф. Пламен Бочков  д-р
доц. Теодор Леков  д-р
доц. Татяна Шалганова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

• 1) знаят: Основни митологични сюжети, персонажи и техните интерпретации.

• Най-важните религиозни системи, символи и церемонии в историческа перспектива.

• Понятия и факти от различни митологии и религии по света.

2) могат:

• Да разпознават и коментират различни митологични сюжети и персонажи и да ги разполагат в по-широк културен контекст.

• Да разпознават основни религии по исторически периоди и региони.

• Да могат да свързват по-големите религии с конкретни персонажи, символи и ритуали.

• Да ползват специализирана литература по проблемите на мита и религията.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Армстронг, Карън Кратка история на мита, Оксфорд, Великобритания, 2006

История на религиите, т. 1-5., ИК Прозорец, София, 1996.

Богданов, Б. Мит и литература (1), Отнорено общество, 1998

Вернан, Жан-Пиер Мит и мисъл в Древна Гърция, С., 1998

Вернан, Жан-Пиер Мит и религия у древните гърци, С., 2000

Вернан, Жан-Пиер Индивидът-смъртта-любовта, С., НБУ, 2004

Бочков, Пл. Увод във фолклорната култура, Пловдивско университетско издателство, 2002.

Леков, Т. Скритото знание – свещените книги на Древен Египет, София, 2004.

Леков, Т. Религията на Древен Египет, София, 2007.

Личковска, К. Шажинска, К. Митология на Месопотамия, София, 1984.

Соколевич, С. Митология на черна Африка. София, 1990.

Попко, М. Митология на Хетска Анатолия. София, 1983.

Липинска, Я. Марчиняк, М. Митология на Древния Египет. София, 1981.

Фрейзър, Дж. Фолклорът в Стария завет, София 1989.

Фрейзър, Дж. Златната клонка, ч. 1-2, ИК Рата, София, 2006.

Ериксен, Т.Х. и Нилсен, Ф.С. История на антропологията, София, 2006.

Коростовцев, М.А. Религия Древнего Египта. Москва, 1976

Дейвид, Р. Древен Египет. Религия, митология, история. С., 2002

Дьяконов, И.М. Архаические мифы Востока и Запада. Москва, 1990.

История на религиите. Университетски курс лекции, София, 1999

Крейпо, Р. Културна антропология, София, 2000

Мелетински, Е. Поетика на мита, С., 1996

Мирча Елиаде, Йон Кулиано. Речник на Религиите.София, 1999

Елиаде, М. Шаманизмът и архаичните техники на екстаза, София, 1990.

Елиаде, М. Трактат по история на религиите, София, 2002.

Елиаде, М.Търсенето. История и смисъл в религията. София, 2000.

Елиаде, М. Мит и реалност. София, 2001.

Гримал, П. Речник на гръцката и римската митология. София, 2003.

Еванс-Причард. Африканска магия. София, 2000.

Калвайт, Х. Лечители, магьосници, шамани. София, 2003.

Камбъл, Дж. Първобитна митология, София, 2003

Фройд, З. Тотем и табу, с., 1992

Уотс, А. Мит и религия, С., 2000

Евстатиев, С. Ислямът – кратък исторически справочник. София, 2007.

Burkert, W. Greek Religion. Harvard Univ. Press. 1985.

Richley H. Crapo. Antropology of Religion. The Unity and Diversity of Religions. Mc Graw Hill, 2003.

Guthrie, Stewart. Faces in the Cluds: A New Theory of Religion, New York, Oxford University Press, 1993.

Durkheim, Emile. The Elementary Forms of Religious Life, New York, 1915.

Leach, Edmund. Genesis as Myth and Other Essays. London, 1969.

Houtzager, G. The Complete encyclopedia of Greek Mythology, Rebo int. Netherlands, 2003.

Bowker, J.The Complete Bible Handbook. London, 1998.

Kee, H.C., Meyers, E.M., Rogerson, J., Saldarini, A. The Cambridge Companion to the Bible, Cambridge Univ. Press, 1997.

Cavendish, R. Mythology, An illustrated encyclopedia of the principal myths and religions of the world. London, 1992.

Assmann, J. Egyptian Solar Religion in the New Kingdom. Re, Amun and the Crisis of Polytheism.

Kegan Paul Int. London and New York 1994.

Bonnet, H. Reallexikon der Aegyptischen Religionsgeschichte. Berlin 1952.

Frankfort, H. Kingship and the Gods.Chicago 1948.

Frankfort, H. Ancient Egyptian Religion. An Interpretation. New York 1948.

Hornung, E. Conceptions of God in Ancient Egypt. The One and the Many. New York 1982.

Kees, H. Der Goeterglaube im alten Aegypten. (5. Auf.) Berlin 1983.

Morenz 1973 = S.Morenz. Egyptian Religion. Cornell University Press. Ithaca, New York 1973.

Wilkinson, R.H.. Symbol & Magic in Egyptian Art. London 1996.

Средства за оценяване:

Курсов проект

Презентация