BCLB300 Увод в западноевропейската литератра

Анотация:

В курса по Увод в западноевропейската литература (30 лекционни часа, едносеместриален)се изясняват основни проблеми свързани с развитието и особеностите на литературния процес в страните от Западна Европа, както и въпроси от по-общ теоретичен характер.

Проследяват се в типологичен план основните литературни естетики от Средновековието до съвременността.

Разглеждат се в съпоставителен план основните литературни процеси в отделните Западноевропейски страни.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

проф. Дина Манчева  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Знаят: основните тенденции в развитието на литературата в страните от Западна Европа; най-важните литературно- естетически направления…и конкретни техни представители.

Могат: да боравят с литературни текстове от различни жанрове и епохи; да боравят с основни литературни понятия.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат широка обща култура и интереси в областта на литературата и културата.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Хаджикосев, Симеон: Западноевропейската литература, Първа част, София, Сиела, 2000г.

2. Хаджикосев, Симеон: Западноевропейската литература, Втора част, София, Кръгозор, 2003 г.

3. Хаджикосев, Симеон: Западноевропейската литература,

Трета част, София, Сиела, 2005 г.

Средства за оценяване:

Форми на оценка: тестове и устен семестриален изпит