LEAB203 Руски език за бизнеса

Анотация:

Основната цел на курса е успешното усвояване на руски език на ниво В2 (предпоставка за пълна автономна компетентност), според общоприетите нива за владеене на език от препоръчителната единна рамка на Съвета на Европа.

Основната цел на курса предполага:

 разширяване и обогатяване на езиковите знания и речевите умения на обучаваните, придобити в курс Практически руски език В1;

 развиване на лингвистичната и социо-комуникативната компетенции, позволяващи по-автономно общуване на немски език в ситуации от ежедневието, в личния живот, академичните занимания и професионалната сфера, както и при пътуване в рускоезичните страни;

усвояване на стратегии за успешна устна и писмена комуникация на руски език в различни ситуации при ежедневно или професионално/ академично общуване

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Татяна Фед  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят/ владеят:

• достатъчно езикови средства, чрез които могат да правят описания, да изразяват мнения и развиват аргументи, без видимо да търсят думи и като използват по-сложни изречения, изрази и форми;

• сравнително точно употребяват лексика с обем 1000-2000 думи, въпреки известни лексикални замени, които не пречат на комуникацията;

• основната граматика на езика.

2) могат могат да ползват езиковия материал и комуникативните стратегии, залегнали в изискванията за владеене на езика на ниво В1

• при монологична речда изложат мнението си по актуален въпрос, като развиват ясно аргументите си и подкрепят мнението си с подходящи примери и допълнителни пояснения или излагат предимствата и недостатъците на различните гледища/ възможности;

• при диалогична реч да се включат в и да поддържат разговор, да участват в спонтанни дискусии, без да създават затруднения на събеседниците си; в реална ситуация биха могли да общуват адекватно с носители на езика без неволно да ги дразнят;

• при писане да пишат официално или лично писмо (около 200-250 думи, 3-5 абзаца), в което ясно заявяват тезата/ мнението си, излагат аргументите си и подходящо структурират текста;

• при слушане и четене да извличат обща и специфична информация от текстове на професионална или академична тема.


Предварителни изисквания:
Ниво В1.1

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Съществително мие
  2. Падежна система
  3. Междинен тест
  4. Прилагателно име
  5. Местоимения
  6. Глагол
  7. Тест

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• Татьяна Эсмантова. Пять элементов – Часть 4. Златоуст, 2013.

• Руски език. – самоучител в диалози. Анна Липовска, Елка Цочева, Лиана Гочева

• Практическа руска граматика. Емилия Гочева, Лиана Гочева

• Фонетика. Панов М.,

• Татяна Ненкова. Практическа руска граматика, Велес.

• Лесневский В., Ненкова Т., Лукач Е. Контакт - 1. Русский язык. Учебник и учебная тетрадь. Издание - любое. /Издателство "Лодос" София/

• Димитрова С. Кратка руска граматика. Изд-во "Наука и изкуство". София, 2013.

• Глазунова О.И. Грамматика русского языка в упражнениях и комментариях. СПб.,"Златоуст", 2003.

• Речници: тълковни и двуезични

Средства за оценяване:

• Междинен тест

• Портфолио

• Финален писмен тест

• Финален устен изпит