PHOB413 История на световната фотографията - II част

Анотация:

Курсът „История на световната фотография“ разглежда историята на фотография от предпоставките за изобретяването на медията до настоящето, от първите употреби на камера обскура до съвременни фотографии от XXI век. Лекциите и дискусиите представят множествената и комплексна история на фотографията: като технологично изобретение, художествено средство, средство за социални реформи и културна практика. Курсът покрива значимите фотографски явления, фотографи с важен принос в развитието на медията и отделни снимки, повлияли масовата култура, които ще бъдат представени в своя исторически и идеен контекст. Световната история ще бъде разгледана в обхват отвъд Европа и САЩ, но все пак с пропорционален фокус върху приносите и спецификите на различните национални истории на фотографията.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

гл. ас. Лиляна Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще се добият следните познания и умения:

- Познание на историята на фотографията като изкуство и средство за комуникация.

- Познаване на важните явления в развитието на фотографските процеси и техники.

- Познание на въздействието, което фотографията оказва върху световната културата, наука и социални практики.

- Познаване и свободно използване на термини описващи фотографията.

- Умение за работа с подходи характерни за разгледаните периоди.

- Умения за анализ и възпроизвеждане на фотографии.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Фотографията и социална хроника в САЩ.
 2. Военна фотожурналистика през Втората световна война и фотографска агенция "Магнум".
 3. Ерата на фотожурналистиката. Списание Life.
 4. Развитие на портретната фотография през XX век.
 5. Развитие на актовата фотография през XX век.
 6. Модната фотография през втората половина на XX век.
 7. Фотография и нацианални школи: японска фотография.
 8. Фотографията в България през XX век.
 9. Концептуални подходи във фотографията. Дюсердорфска школа.
 10. Алтернативна фотография и деконстриуране на медията.
 11. Подходи към паезажа и портрета в съвременната фотография.
 12. Развитие на видео арта и взаимодействия с фотографията.
 13. Конферанс върху практически разработки.

Литература по темите:

• Базен, А. Онтология на фотографския образ. – Българско фото, 1988, № 7, 33-34

• Барт, Р. Camera Lucida. Записка за фотографията. София: АГАТА-А, 2001

• Бенямин, В., Художественото произведение в епохата на неговата техническа възпроизводимост. // Озарения. София: Критика и хуманизъм, 2000, 127-161

• Брук-Бол, П. Джордж Истман и KODAK. София: Лист, 1995

• Гаймер, П., Теории на фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2011

• Зонтаг, С., За фотографията. Изд. „Изток-Запад”, С. 2013

• Зонтаг, С., Да гледаш болката на другите. Изд. „Изток-Запад”, С. 2016

• Маклуън, Х. Фотографията – бордей без стени. – Българско фото, 1987, № 2, 33-35

• Мишо, Е. Фотография и описание. В: Разказвайки образа. Ангелов, А.;

Генова, И. (Съст.). София:Фондация Сфрагида, 2003, 172-189

• Сулаж, Фр. Естетика на фотографията. „Загубата и оставащото”, изд. НБУ, С. 2012

• Улрих, В., Теория на неостротата, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Флусер, В., За една философия на фотографията. Изд. Хоризонти, Пловдив, 2000

• Фотографията – Цялата история, Изд. Книгомания, София, 2015

• Фотографията на 20. век, Музей “Лудвиг”-Кьолн, ICONS, Taschen GMBH 2001, “АЛИАНС-97” ООД, София, 2002

• Щиглер, Б., Образи на фотографията, Изд. „Изток-Запад”, С. 2012

• Amelunxen, H., Kemp, W. Theorie der Fotografie. Band I-IV, 1839 – 1995, Schirmer und Mosel Verlag, Munchen: 2006

• Arnheim, Rudolf, Art and Visual Perception : A psychology of the creative eye, Berkeley, Calif etc. : Univ. of Calif. Press, c. 1974

• Beaumont, N., The history of photography : From 1839 to the present. New York: Museum of Modern Art, 1982

• Gernsheim, Alison, and Helmut Gernsheim. The History of Photography from the Camera Obscura to the Beginning of the Modern Era. New York: McGraw-Hill, 1969.

• Grundberg, A. Crisis of the Real, New Jersey: Aperture Foundation, 1990

• Jeffrey, J., How to Read a Photograph, New York: Abrams, 2008

• Frizot, Michel, ed. A New History of Photography. Cologne: Köneman, 1998.

• Hamilton, Peter, and Mark Haworth-Booth, eds. Exposures Series. London: Reaktion.

• Heigerman, M., Photography Changes Everything, New York: Aperture Foundation, 2012

• Higgins, J. Why It Does Not Have in Focus, Thames & Hudson, 2014

• Krauss, Rosalind, A Note on Photography and the Simulacral, October, Vol. 31, 1984

• Marien, M. W., 100 Ideas That Changed Photography, London: Laurence King Publ., 2012

• Marien, M. W., Photography: A Cultural History, New York: Laurence King Publ., 2002

• Nickel, Douglas R., History of Photography: the State of Research, Art Bulletin 83.3 (2001): 548–558.

• Scharf, Aaron. Art and Photography. London: Penguin, 1991

• Smith, I., The Short Story of Photography, Laurence King Publishing, London, 2018

• Szarkowski, John. Photography Until Now. New York: Museum of Modern Art, 1989.

• Vitamin Ph: New Perspectives in Photography, Phaidon, London 2006

• Wells, Liz. Photography: A Critical Introduction. 4th ed. Abingdon, VT: Routledge, 2009.

Средства за оценяване: