GENB030 Обща история на изобразителното изкуство

Анотация:

Курсът е ориентиран към изпълнението на две основни цели. Като обхват и визуална интерпретация на материала той е предназначен за широк кръг хуманитарни специалности. Изобразителното изкуство като история се разгъва в аспектите на една общо-културна, антропологична, социална и естетическа проблематика. Курсът проследява последователно основни етапи, културни кръгове, епохи и стилове в изкуството от древността до края на 19-ти век. Той е обвързан с основните движения и изменения на художествената дейност на човека и в този смисъл дава възможност за придобиване на знания, които са приложими в широк регистър на социалната реализация на студентите.

Вторият основен аспект е този на специализираното знание. Курсът предвижда запознаване и професионален коментар на основни термини, понятия, методология и принципи на историята и теорията на изобразителното изкуство, както и на връзката им със сходните полета на знание от други художествени практики.

В хода на обучението студентите разработват курсова работа по избрана от тях и консултирана с преподавателя тема.

прочети още
Фотография

Преподавател(и):

проф. Иван Маразов  д.н.
доц. Борис Данаилов  
доц. Валентина Ганева-Маразова  д-р
гл. ас. Владимир Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Основните етапи в историческото развитие на изобразителното изкуство на европейската културна традиция, основните системи на изграждане на визуалния образ и тяхното историческо развитие от праисторията до 19 в.

2) могат:

Да идентифицират, отграничават, ситуират и интерпретират в исторически контекст еволюцията на изкуството; да познават основни и характерни произведения на изкуството в сферата на архитектурата, живопистта и скулптурата; да са в състояние да класифицират стилове и направления, както и познават творбите на автори с основно значение за история на изкуството.


Предварителни изисквания:
НямаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение в проблематиката на курса
 2. Месопотамия: писменост, закони, погребални практики и война
 3. Изкуството на Древен Египет
 4. Изкуството на Античността. Древна Гърция: керамика и скулптура
 5. Изкуството на Античността. Древна Гърция: скулптура и архитектура
 6. Изкуство на Античността. Древен Рим
 7. Средновековно изкуство. Раннохристиянско изкуство
 8. Средновековно изкуство. Византийско изкуство
 9. Българско средновековно изкуство
 10. Изкуството на Африка. Етиопия
 11. Ислямско изкуство: (Османска империя, класически период)
 12. Средновековие. Романско изкуство
 13. Средновековно изкуство. Готическо изкуство
 14. Новото време: Ренесансът в Северна Европа
 15. Новото време: Изкуство на Италианския ренесанс
 16. Новото време. Маниеризъм
 17. Изкуството на ХVІІ в. -- Барок, Част I и II
 18. Изкуството в епохата на Просвещението - ХVIII в.
 19. Българското Възрожденско изкуство
 20. Изкуството на ХІХ век: Романтизъм, Реализъм
 21. Изкуството на ХІХ век: Импресионизъм
 22. Изкуството на ХІХ век: Постимпресионистите – цветът и мазката като структуриращи елементи на композицията: Сьора, Ван Гог, Сезан
 23. Фотографията като изкуство
 24. Европейската традиция в глобален контекст. Заключения и отворени въпроси.
 25. Изкуството на ХХ век: Радикално преосмисляне на концеции и формулиране на нови въпроси

Литература по темите:

Божков, Ат., Българската икона, С., 1984 г.

Буркхард Я., История на изкуството на Ренесанса в Италия, С. 2001

Кларк, К., Цивилизацията, С., 1977 г.

Мавродинов, Н., Старобългарското изкуство, С., 1959 г.

Мейсън, Антъни. История на световното изкуство. София: Пан, 2009.

Панофски, Е., Смисъл и значение в изобразителното изкуство, С.,1986 г.

Джансън, Х.У. и А. Джансън, История на изкуството, – т. 1-10, С., 2008 г.

Фартинг, С. Изкуството - Цялата история. С., 2013 г.