GENB022D Потребителско поведение и жизнен стандарт

Анотация:

• Курсът цели да постигне интердисциплинарност, чрез комбинирането на знания от икономиката, философията, публичната администрация, икономическата социология и маркетинга. Задачата му е да формира широк кръг знания и умения у студентите, за това как да предлагат, избират и потребяват стоки и услуги в свой личен интерес или в интерес на фирмата и институцията, която ръководят или в която работят. Крайната цел е постигане на по-високо благосъстояние и жизнен стандарт.

• В препоръките към целите и приоритетите на Стратегиятя на Европа 2020 се казва, че: »Доходите и потреблението трябва да се разглеждат съвместно с благосъстоянието. Показателите за измерване на благосъстоянието както от обективен, така и от субективен характер предоставят ключова информация за качеството на живот на хората.»

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- теориите за модата, характеристиките на стоките и услугите, и психологическите нагласи на потребителите;

- как да организират ефективното предлагане, избиране и потребяване на всякакъв вид стоки и услуги, в интерес на професионалното си и личностно израстване и благополучие;

- стъпките, които извървяват потребителите не само в процеса на покупка, но и на потреблението на стоките и услугите, и отражението му върху техния жизнен стандарт;

- да познават и използват индикаторите за потребителски избор и определяне качеството на живот;

2) могат:

- да мотивират потребителите си при избора и потреблението на стоки и услуги, така че да максимизират ползите им от покупките;

- да създават, привличат и задоволяват клиенти;

- да подготвят себе си за правилен избор, покупка и консумация на стоки и услуги;

- да определят потребителските нагласи и качеството на живот;


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Банков Кристиян. Консумативното общество. С., ЛИК, 2009 г.

2. Тилкиджиев Н., Л. Димова. Благополучие и доверие: Българя в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS), С., Изток – Запад 2010 г.

3. Тилкиджиев Н., Качество на живот и щастие: европейски резонанс на една традиция“. В: М. Грекова и П. Кабакчиев (съст.) Отвъд дисциплинарните ограничения. С., Унив.издателство „Св. Кл. Охридски“. С., 2006 г.

4. Келиян М. Япония и България: Модели на разслоеното потребление. С., Изд. „Валентин Траянов“, 2009 г.

Допълнителна литература:

1. Ангелова, Боряна. Потребителското общество в интернет. http://grosnipelikani.net/modules.php?name=News&file=article&sid=302

2. Бюканън, Марк. Социалният атом. С.,

3. Давидков, Ц. Ценностите на забогатяване (предприемачите в България в периода 1991 – 2004 г. С., 2009. Унив.издателство „Св. Кл. Охридски.

4. Богданов, Б., Двете благополучия. С., Изд. Отворено общество,1995 г.

5. Келиян, М. Япония и България: Модели на разслоеното потребление. С., Изд. „Валентин Траянов“, 2009 г.

6. Кругман, П. Амбулантно благополучие. С., Изд. „Дамян Янков“ 1999 г.

7. Лукач, Джон, Краят на ХХ век и краят на модерната епоха. С., Обсидиан 1994 г.

8. Маркова, Благодатка. Поведение на потребителя. С., НБУ, 2007 г.

9. Маркузе, Херберт. Едноизмерният човек. С., Изд. Хр Ботев, 1997 г.

10. Олброу, Мартин, Глобалната епоха. С., Обсидиан, 2001 г.

11. Ривлин, Алис. Икономическият избор С., НИ 1987 г.

12. Светът през 2020 г., С., Колибри. 2007 г.

13. Соломон, Майкъл. Потребителското поведение. С., Изд. Изток – Запад, 2011 г.

14. Тилкиджиев, Н., Л. Димова. Благополучие и доверие: Българя в Европа? Сравнителен анализ по Европейското социално изследване (ESS), С., Изток – Запад 2010 г.

15. Тилкиджиев, Н. Качество на живот и щастие: европейски резонанс на една традиция“. В: М. Грекова и П. Кабакчиев (съст.) Отвъд дисциплинарните ограничения. С., Унив.издателство „Св. Кл. Охридски“. С., 2006 г.

16. Acemoglu D, James D. Robinson. Why Nations Fail. The Origins of Power, Prosperity, And Poverty. NY, Crown Business 2012

17. Balcerowicz, Leszek, Stanley Fischer. Living Standards and the Wealth of Nations, Successes and Failures in Real Convergence, The MIT Press, Cabbridge, Massachusetts, London, England, 2006

18. Bartley Robert, The Seven Fat Years. NY, Free Prss, 1992

19. Carletto, Calogero. Sydney Gourlay,Cheaper, Faster, and More than Good Enough, Siobhan Murray and Alberto Zezzaq July 2016

20. Dillon Andrew, Sydney Gourlay, Kevin McGee and Gbemisola Oseni, Land Measurement Bias and Its Empirical Implications: Evidence from a Validation Exercise, , March 2016

21. Farfan Gabriela, Maria Genoni, and Renos Vakis, Capturing Food Away from Home in Welfare Measures, May 2015

22. Fukuyama Fr. Trust The social Virtues And The Creation Of Prosperity, Simon & Schuster. 1995

23. Gallman Robert E. and John Joseph Wallis, American Economic Growth and Standards of Living before the Civil War, National Bureau of Economic Research Conference Report, 1992

24. Gordon, Robert J. The Rise and Fall of American Growth: The U.S. Standard of Living since the Civil War, Princeton University Press, 2016

25. Kilic Talip and Thomas Sohnesen, Same Question but Different Answer: Experimental Evidence on Questionnaire Design’s Impact on Poverty Measured by Proxies, January, Johns Hopkins University Press, 2015

26. Moskowitz, Marina. Standard of Living: The Measure of the Middle Class in Modern America. 2008

27. Hawkins I. Del, Roger J. Best, Kenneth A Coney. Consumer Behavior (Fourth Edition), Homewood, IL, Boston, MA 1987

28. Haughton, Dominique, Jonathan Haughton, Living Standards Analytics, Statistics for Social and Behavioral Sciencesq Springer Science+Business Media, LLS 2011

29. Hilton III John, Anthony Sweat. Why?: Powerful Answers and Practical Reasons for Living LDS Standards, Deseret Book Company, 2009

30. Jolliffe Dean and Espen Beer Prydz,Estimating International Poverty Lines from Comparable National Thresholds, March 2016

31. Olson Steve, The Importance of Engineering Talent to the Prosperity and Security of the Nation: Summary of a Forum (2014)

32. Organization for Economic Cooperation and Development. “Labor productivity and utilization (indicator).” OECD Data, 2015

33. Roberge, Rob. The Cost of Living Paperback, Other Voices Books, 3629 N. Hoyne, Chicago 2013

34. Sen, Amartya, Geoffrey Hawthorn. The Standard of Living. Cambridge University Press, 1988

35. Sen, Amartya. The Standard of Living (Tanner Lectures in Human Values) Revised Edition, Cambridge University Press; Revised edition, 1989

36. Thomas, Mary Adam. The Living Building Challenge: Roots and Rise of the World’s Greenest Standard. Ecotone Publishing, 2016

Средства за оценяване:

ТЕКУЩО ОЦЕНЯВАНЕ:

ПЪРВИ СЕМЕСТЪР ВТОРИ СЕМЕСТЪР

УЧАСТИЕ В ПРАКТИЧЕСКИТЕ ЗАНИМАНИЯ 20 % 20 %

ПИСМЕНИ РАБОТИ (есе, анотация, резюме, реферат, курсова работа, презентация и др.) 20 % 20 %

КАЗУСИ 10 % 10 %

…………………………

Самостоятелна работа на студентите

( Вид на самостоятелната работа. Проверка и индивидуална работа със студентите.)

Самостоятелната работа на студентите включва написване на най-малко по две от четири зададени есета на семестър или 2 презентации (по един на семестър). Индивидуалната работа със студентите се състои в решаването на казуси по време на семинарите.