BAEB305D Основи на маркетинга

Анотация:

Целта на курса "Основи на маркетинга" е студентите да получат необходимите знания за същността и основните принципи на маркетинга чрез практическото решаване на казуси, проблемни ситуации и семинари.

В логическа последователност и обвързаност се изясняват следните основни въпроси: (1)разкриват се съвременните виждания за същността на маркетинга и се представя неговият категориен апарат; (2) изясняват се елементите на маркетинговата обкръжаваща среда и (3) начините на изграждане на маркетингова информационна система; (4) фокусира се потребителското поведение и факторите, които го обуславят; (5) представят се процесите на разработване на целевия пазар на фирмата; (6) задълбочено се изясняват особеностите на елементите на маркетинг микса, но изцяло подчинени на семинарни занятия, казуси, анализ на проблемни ситуации, решаване на практически задачи.

По този начин изцяло по практически начин се усвоява спецификата и основните проблеми на основите на маркетинга и се въвеждат основните понятия и методи, които са характерни за курса.

прочети още
Управление на бизнеса и предприемачество ДО

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

1)знаят:

за съвременните виждания за същността на маркетинга и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, чрез решаване на практически задачи.

процеса на разработване на целевия пазар на организацията чрез прилагане на знанията напрактика;

за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията, с помощта на практически задачи.

2) могат:

да използват маркетинговия категориен апарат напрактика;

да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1.Младенова,Г., Н.Димова, Основи на маркетинга, НБУ, 2009

Допълнителна литература:

1.Котлър Ф. Управление на маркетинга: структура на управлението на пазарното предлагане. "Класика и стил", 2002.

2.Котлър Ф. Котлър за маркетинга: Как да създаваме, печелим и управляваме пазарите. "Класика и стил", 2000.

3.Соломон, М. Потребителското поведение: да купуваш, да имаш, да бъдеш. София: Изток . запад.2011.