BUTB402D Регионална икономика и развитие на туризма

Анотация:

Курсът разглежда развитието на българските региони в зависимост от състоянието и развитието на туристическия бизнес, повлиян от икономическата среда, традициите, националната психология и изискванията на националните и чуждестранни клиенти. Несъответствията в местните представи за туристическите услуги, националните планове, програми и стратегии за регионално развитие и изискванията на международния туристически пазар.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Людмил Георгиев  д-р
доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Влиянието на регионалните и локални исторически и социо - културни предпоставки за развитието на българския туризъм; Новите изисквания към туристическия бизнес при прехода към пазарна икономика в контекста на регионалното развитие; регионалната политика на Европейския съюз концентрирана върху туризма; факторите и условията под влиянието на които туристическият бизнес участва във формирането на европейските региони за развитие; отражението на туризма върху глобалното развитие;

2) могат:

• Да изпълняват задачи, свързани с осъществяването на планове и стратегии за регионално развитие на средно и над средно изпълнителско ниво с акцент върху участието на туристическия бизнес; да съдействат за реализирането на ефективни връзки между местните и регионални власти по използването и развитието на туристическите ресурси и създаването на заетост в туризма; да предлагат идеи за разработването и финансирането на проекти по структурните фондове на ЕС.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултация 1. Регионална икономика и регионално развитие. Натрапената регионалност. Ресурсен потенциал и икономическо преструктуриране (на примера на туризма). Регионално развитие, туризъм и икономически растеж. Общоевропейски ценности и нагласи. Социално-културни въпроси на регионалното развитие и туристическия бизнес. Регионално развитие, туристически бизнес и основни човешки жизнени функции (труд, обитаване, отдих и обслужване).
  2. Консултация 2. България в общата европейска регионална политика за развитие на туризма. Туризмът като приоритет в Националната стратегия за регионално развитие 2005-2015 г. Урбанизация и деурбанизация. Туристическа привлекателност и туристическа несъстоятелност. Оперативна програма Регионално развитие и устойчиво развитие и туризма – европейски, регионални и локални проблеми.
  3. Консултация 3. Асиметричност в регионалното развитие на Европейските и българските региони- туристическа рефлексия. Селски туризъм и регионално развитие. Културен туризъм и регионално развитие. Регионални планове и проекти за развитието на туризма. Националната стратегия за регионално развитие 2012-2022.

Литература по темите:

• Георгиев, Людмил, Регионални и общински несъответствия. С., „Планета – 3“, 2012 г.

• Георгиев, Людмил, Регионална икономика, С., 2009 г.

• Гълъбинова, Ю., „Европейските региони – формално следване на номенклатурата или използване на възможностите за сближаване“, Издателство на Нов български университет, София, 2015,

• Михайлов, Михаил Устойчиво развитие на туризма, С. Нов български университет,2013 г.

• Селски туризъм, С., Тересс Проект 2009 г.

• Dissart, Jean-Christophe, Jeoffrey Dehez, Jean-Bernard Marsat. ourism, Recreation and Regional Development. Ashgate, 2015, France.

• Tourism and Regional Development (Research network), http://www.regionalstudies.org/networks/network/tourism-and-regional-development

• Tourism and its Contribution to Regional Development: Three Case Studies, https://ideas.repec.org/p/wiw/wiwrsa/ersa01p273.html

• Build on sustainable tourism sector, http://www.interreg4c.eu/focus-on-tourism-for-regional-development/