BUTB403D Функциониране и развитие на туристически комплекси

Анотация:

Анотация:

Целта на курса е да даде познания за развитието на туристическите комплекси в България, за видовете курорти и курортни територии по функционално предназначение, географско местоположение, капацитет, както и да се запознаят с капацитета и профила на курортите.

Да пазнават устройството на курортните територии и изискванията за проектирането на белнеологичните, планинските и морските курорти и туристически обекти в тях.

Да прилагат мероприятията за охрана на курортните ресурси и да познават охранителните режими.Да знаят как функционират зоните на курортните територии и екологичните изисквания за всяка зона на курортите.

Да имат познания за структурата на туристическите коплекси и функционирането им в курортните територии, както и тяхната категоризация и изисквания за вземане на удостоверение от Министерство на туризма.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Теодора Ризова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

Видовете курортни ресурси и курортни територии и техните отличителни

характеристики

функционалното зониране на курортните територии

застрояването на курортните територии със сгради и съоръжения

Транспортните и пешеходни връзки, инженерното съоръжаване на територията и

инженерните системи в хидроминералното и балнеотехническото стопанство

Статута на курортите и тяхната архитектура

Функционирането на балнеологичните, планинските и морските курорти

Санитарно-хигиенните изисквания при изграждането на туристическите комплекси

Видовете туристически комплекски и категоризацията им в България

Структурата и звената в туристическите комплекси и тяхното функциониране

2) могат:

да изчисляват капацитета на курортните територии;

да прилагат санитарно-хигиенните изисквания при изграждането на туристическите комплекси

да прилагат нормативните документи в туризма към функционирането на туристическите комплекси

да определят необходимият брои кадри за функционирането на туристическите комплекски


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Караколев Д,Указания за проектиране на балнеологичните курорти в България и техните структурни елементи, София, 1980г

• Тодоров Т., Международният туризъм в България и проблемите на архитектурата,София, 1984г

• Караколев Д, Основи на балнеолечението,Медицина и физкултура,София,1984г

• Курорти-проблеми, проектиране, практика, Полиграфия, Пловдив,1994г

Средства за оценяване:

Средства за оценяване:

тест- 50%

писмена задача- 50%