BAEB414D Въведение във финансите

Анотация:

Курс "Въведение във финансите" е въвеждащ. В него са изложени базисните постановки на финансовата теория, обхваната e широкоспектната финансова проблематика в теоретичен и практически план, изяснени са ключовите термини, понятия и инструментариум, с които боравят финансовата наука и практика днес.

Във връзка с това, целта на курса е да изгради основен понятиен апарат и фундаментални разбирания за същността на финансите и финансовата дейност. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за самостоятелна и практическа работа и за дискусии по финансови теми.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

Знаят:

1. категориалния и аналитичен апарат на финансовата наука;

2. всички звена на финансовата система и механизмите на тяхното функциониране.

Могат:

1. да прилагат правилно понятията, категориите, теориите и концепциите, познати им от курса в практически изследвания.

2. да локализират и използват интернет и библиотечните ресурси;

3. да придобият финансова грамотност за писането на научен текст;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни икономически знания - микроикономика и макроикономика.

Знания по счетоводство.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Първи раздел. Теоретични и практически основа на финансите.
  2. Публичните финанси. Държавен бюджет - възникване и развитие на държавния бюджет, видове бюджети, бюджетен процес.
  3. еоретични и практически основи на данъка. Данъкоподобни и неданъчни методи. Данъците в Бълария.
  4. Втори раздел. Въведение във фирмените финанси. Същност на капиталовото бюджетиране, настояща и бъдеща стойност на паричния поток. Решаване на задачи.
  5. Дългосрочно финансиране на предприятието - посредством емисия на акции или облигации, чрез дългосрочни банкови кредити, чрез лизинг
  6. Краткосрочно финансиране на предприятието - чрез банков кредит, чрез факторинг.
  7. Пари и парична политика. Финансови пазари и финансови инструменти - на паричния пазар, на капиталовия пазар, фондови борси.
  8. Банките като кредитни институции - призход и същност, банкова система, видове банки, банкови активи и пасиви.
  9. Текущ контрол върху първи раздел от лекционния материал.
  10. Текущ контрол върху трети раздел от лекционния материал.

Литература по темите:

Основна литература:

1. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане, С., НБУ, 2011

2. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия - М, С., 2009

3. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

4. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия - М, С., 2004

5. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Допълнителна литература:

1. Александрова, М. и екип . Финанси - практически моменти, С., 2005

2. Брусарски, Р., Основи на данъчното облагане, С., 1993

3. Динев, Д. Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С., 1994

4. Драганов, Хр. и колектив, Застраховане, София, 1998

5. Мъсгрейв, Р., Държавни финанси - теория и практика, С., 1998

Литература за семинарите:

1. Вачков, Ст. и колектив. Въведение във финансите. Варна, 2009

2. Калчев, Е. Данъчи и данъчна политика, НБУ, 2011

3. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

Средства за оценяване: