BAEB543D Организационно поведение

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

" Организационното поведение (ОП) се представя като постоянно развиваща се

интердисциплинарна област на познанието.

" Разглеждат се основните измерения на ОП, като студентите се запознават с водещите концепции на мениджмънта, поведенческите науки и тяхното приложение в организацията и нейното развитие.

" Систематизация на понятия, категории и инструментариум за въздействие - чрез конкретни подходи, тактики и организационни практики.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Димитър Панайотов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Значението и необходимостта от акумулирането на ефективни модели за

организационно поведение и управление.

2) могат:

" Да диагностицират реални ситуации в организацията с прилагането на съответен

инстументариум за въздействие.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

" По основните параметри на организационното поведение като интердисциплинарна област на модерното познание за управлението на организациите.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

1. Панайотов, Д. Организационно поведение, НБУ, С. 2003, 2006, 2009 електронно издание

2. Паунов, М. Организационно поведение, С., 1997, 2007

3. Смит, Х., Джон Уекли. Психология на организационното поведение, 1992.

4. Лютенс, Фред. Организационное поведение: Пер. с англ. 7-го изд.- М. 1999.

5. Cohen A., S., Fink, H. Gadon and R. Wilitsg. Effective Behaviour in Organizations, IRWIN, Homewood, III, 1988.

6. Davis K., Organisational Behaviour, New York, MakGraw - Hill, 1991

7. Dunettte M., Handbook of Industrial and Organisational Psychology, Chicago, Rand McNally, 1996.

8. Хофстеде Х. Култури и организации, С., 2001.

Средства за оценяване:

ТЕСТ да

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ да