BCLB321 Български език за лингвисти (норма и узус)

Анотация:

В курса се разглежда езиковата норма, а също и морфологичните особености на българския книжовен език. Прави се анализ на характерните черти в областта на морфологията и синтаксиса. Тълкуват се факторите и причините, довели до редица промени и метаморфози в структурата на съвременния български език.

Специално внимание се обръща на тенденциите в развитието на езика, промените в лексикалния, граматическия и синтактичен състав на езика. На базата на българския език се анализират причините и характеристиките за динамиката на езика , посочват се трудностите при употреба и най-често срещаните грешки. Курсът съчетава лекции със семинарни занятия и практическо обучение.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След успешно завършване на курса по дисциплината, студентите :

– могат да използват адекватна и подходяща терминология и лингвистичен инструментариум,

- имат по-задълбочени лингвистични знания за езиковата употреба,

- имат повече познания за много от явленията и тънкостите на българския език,

- могат да анализират характерните особености на българския език при изследвания и сравнения с други езици.


Предварителни изисквания:

Няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. 1. Развой на СБКЕ
 2. 2.Стратификация и норма в езика.
 3. 3. Особености на граматичната система на българския език.
 4. 4. Видове промени в граматическата структура на езика.
 5. 5.Българският език сред славянските, балканските и другите европейски езици
 6. . 6.Характеристика на имената
 7. 7. Характеристика на глаголната система
 8. 8.Темпорална система
 9. 9.Езикова асиметрия
 10. 10.Метаморфози в речниковия състав на езика- десемантизация. Полисемия..
 11. 11. Динамика на лексикалната система. Неологизми и оказионализми. Чуждици и заемки.
 12. 12.Промени в употребата и функциите на езика. Най-чести грешки при употреба на СБ КЕ
 13. 13. Реални или мними опасности за българския език- фактори и причини
 14. 14. Езикът и Интернет или езикът в Интернет.
 15. ТЕСТ

Литература по темите:

1. Андрейчин, Л. Основна българска граматика. С., 1994.

2. Барзов, И. Комплексен анализ на словоформи и изречения. В. Търново, 1995.

3. Бояджиев, Т. Българска лексикология. С., 1986.

4. Бояджиев, Т., Д. Тилков. Българска фонетика. С., 1981.

5. Вътов, В. Фонетика и лексикология на българския език. В. Търново, 1995.

7. Граматика на съвременния български книжовен език. Т. I, II, III. С., БАН, 1982 - 1983.

8. Зидарова, В. Български език. Пловдив, 2002.

9. Зидарова, В. Очерк по българска лексикология. Пловдив, 1998.

10. Карастанева, Ц., В. Маровска. Практическа граматика. (Учебник по правопис и пунктуация). Пловдив, 1997.

11. Куцаров, Ив. Лекции по българска морфология. Пловдив, 1997.

12. Пашов, П. Практическа граматика. С., 1995.

13. Попов, К. Съвременен български език. Синтаксис. С., 1979.

14. Стоянов, Ст. Граматика на българския език. С., 1985.

15. Съвременен български език (фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис). Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. София, 1998.

16. Вежбицкая, А. Язык. Культура. Познание. М., 1997.

17. Пачев, А. Езиковите общности в условията на европеизация и глобализация / Ангел Пачев . - София : СемаРШ, 2006 . - 252 с. - (Verba magistri)

18. Пенчева, М. Човекът в езика. Езикът в човека. София, 1998

19. Съвременен български език (фонетика, лексикология, словообразуване, морфология, синтаксис). Т. Бояджиев, Ив. Куцаров, Й. Пенчев. София, 1998.

21. Ничева, К. Българската фразеология, София 1983.

Средства за оценяване:

Текуща оценка от участие в семинарни занятия, от оценка от тест и реферат