OOOK128 Език и народопсихология

Анотация:

• Студентите да познават в основни линии съвременната картина на света – езикова и културна; характерните особености на междукултурното общуване и народопсихологията, както и взаимодействието между човека и социума в процеса на опознаването на света.

Курсът трябва да помогне на студентите да се ориентират и познават добре народопсихологията, езиковата и културна идентичност в съвременния свят, да се повиши ефективността на езиковото им и културно ниво. Целта на курса е студентите да изработят по-добра представа за културата с нейните стереотипи и модели на поведение, а също и представа за езика като за постоянно променящ се, но и стабилен и устойчив феномен.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Галина Куртева  д-р
доц. Ирина Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• в основни линии динамиката на езиковото развитие, спецификата на езиковите явления и връзката им с етническите и културни стереотипи.

• да осмислят основните езикови тенденции в различни области на съвременния живот като цивилизационни модели и междукултурно общуване.

2) могат:

• свободно да боравят с основни понятия от културата и езика, правилно да се ориентират в избора на езикови средства и културни модели.

• въз основа на придобитите знания и практически умения да продължат да се усъвършенстват в областта на съвременната езикова картина на света и народопсихологията.

• да използват знанията си в различни области на съвременния живот.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Език, култура, народопсихология. Анализ на съотношението между езика и културата (в диахронен и снхронен аспект). Актуалност на проблема. лекция 2
 2. 2 Феноменът “език”. Същност на езика като многостранно явление.
 3. 3 Понятието „култура”, културна грамотност. Знаковата същност на културата.
 4. 4 Езикът - отражение и съвкупност на основни елементи на културата и народопсихологията на даден етнос.
 5. 5 Идеята за езикова картина на света.
 6. 6 Концептуална картина на света и нейните видове.
 7. 7 Картината на света в контекста на другите хуманитарни науки: философия, културология, етнография, психология, лингвистика
 8. Писмен тест по темите на лекциите
 9. 8 Характеристика на отделни национални картини на света –съпоставка (български, китайски, руски и др.).
 10. 9. Ролята на езика и неговото значение при формирането на националната идентичност.
 11. 1 Промяна на представата за човека и неговото място в заобикалящия го свят (от древността до наши дни)
 12. 12 Битието на човека в културата и езика: стереотипи на мъжкото и женското .
 13. 13 Национална и културна идентичност в съвременния свят.Междукултурен диалог и адаптация. Културен шок.
 14. Междукултурен диалог и адаптация. Културен шок.
 15. Презентации

Литература по темите:

• Гачев Георги. Ускореното развитие на културата, Захари Стоянов, 2003.

• Гачев Георги. Българският космо-психо-логос / по Христо Ботав/., УИ „Св.Кл.Охридски”, 2006.

• Георгиева И.Денонощието като част от модела на цикличното време в българската и руската езикова картина на света, София, 2008.

• Алмалех, М. Езикът на цветовете. Цветовете в Балканския фолклор; Библейско червено; Рекламата – цвят и символи. София, “Аскони издат”, 2007.

• Верещагин Е., Костомаров В. Язык и культура. М., 1983.

• Лебедько М.Г. Культурные преграды: преодоление трудностей межкультурного общения. (Culture Bumps: Overcoming Misunderstandings in Cross-Cultural Communication.) - Владивосток: Изд-во ДВГУ, 1999. - 196 с

• Hart, William B. The Intercultural Sojourn as the Hero’s Journey. // The Edge: The E-Journal of Intercultural Relations. Vol. 2. 1999. http://www.hart-li.com/biz/theedge/

• Odlin, T. Language Transfer. – Cambridge University Press, 1993. – 210 p.

• Leeds-Hurwitz, W. Notes in the History of Intercultural Communication: the Foreign Service Institute and the Mandate for Intercultural Training // Readings in Cultural Contexts. - Mayfield Publishing Company, Arizona State University, 1998. – P. 15-29.

• Вежбицкая А. Язык. Культура. Познание. – М.: Русские словари, 1996. – 416 с.

Средства за оценяване:

1. Тест

2.Реферат