BCLB310 Изкуството на превода през вековете

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с основните моменти: етапи и характеристики, от развитието на превода от възникването му до наши дни. Предполага и развитие на преводачески умения чрез разработване на самостоятелни преводи, които ще бъдат коментирани с преподавателя.

Студентите ще се запознаят и с историята на превода в страната, чийто език изучават.

прочети още
Русистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Борис Наймушин  д-р
доц. Анушка Леви  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• как се е развивал преводът като творческа човешка дейност

• какви са основните задачи на превода

2) могат:

• да се ориентират в процеса на превода

• да анализират преводни текстове


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- основни познания по първия си чужд език

- начални опити в учебния преводФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ашит Шакраборти. „Преводите в средновековна България”. София. 1981.

2. Лилова, А. “Увод в общата теория на превода”. София. 1981.

3. Ортега и Гасет, Х. “Нищета и блясък на превода”. В “Есета”. София. 1993.(на испански и на немски също: Miseria y esplendor de la traduccion; Elend und Glanz der Ubersetzung).

4. Петканова Д. „Българската средновековна литература”. В. Търново. 2001.

5. Преводна рецепция на европейските литератури в България. София. Различни години след 2000.

6. “Преводът и българската култура” (сборник). София. 1981.

7. Флорин, С. “В словесните дебри”. София. 1990.

8. Garcia Yebra, V. En torno a la traduccion. Madrid. 1985.

9. Mounin G. “Histoire de la traduction”. Paris.

10. Steiner G. After Babel. Aspects of Language and Translation. N. York. 1975.

11. Wilss W. Ubersetzungswissenschaft. Probleme und Methoden. Stuttgard. 1977.

Средства за оценяване:

Презентации

Тестове