BAEB037 Приложни финанси

Анотация:

• Курс “Приложни финанси” е въвеждащ. В него е обхваната широкоаспектната финансова проблематика в практически аспект.

• Целта на курса е да онагледи с практически примери базисните постановки на финансовата теория, дадени в курс „Въведение във финансите“. За осъществяване на тази цел в курса са предвидени значителен брой часове за практическа работа.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

гл. ас. Надя Георгиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти ще:

знаят:

1. Моделите и подходите за определяне доходността на инвестициите във финансови активи;

2. Основните характеристики на данъчното облагане в нашата страна;

3. Изменението на стойността на парите във времето.

могат:

1. Да изчисляват доходността на инвестиции във финансови активи;

2. Да начисляват ДДС и данъците върху доходите на физическите и юридическите лица;

3. Да намират бъдещата стойност на парични потоци, да намират настоящата стойност на парична сума, която ще бъде получена в бъдеще


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни икономически знания – микроикономика и макроикономика

• Знания по финанси

• Знания по математика за икономистиФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Калчев, Е. Данъци и данъчно облагане, С., НБУ, 2011

2. Младенов, М. Пари Банки кредит. Тракия – М, С., 2009

3. Николова, Н. Корпоративни финанси, Втора част, CIELA, С.,2007

4. Петров, Г. Корпоративни финанси. Кратък курс, Тракия – М, С., 2004

5. Стоянов,В. Основи но финансите. Т. І и Т. ІІ. София, Галик, 2000

Допълнителна литература:

1. Александрова, М. и екип . Финанси – практически моменти, С., 2005

2. Брусарски, Р., Основи на данъчното облагане, С., 1993

3. Динев, Д. Д. Ненков, Финанси на съвременната фирма, С., 1994

4. Драганов, Хр. и колектив, Застраховане, София, 1998

5. Мъсгрейв, Р., Държавни финанси – теория и практика, С., 1998

Средства за оценяване:

Решаване на задачи