BAEB016 Основи на счетоводството

Анотация:

Целта на курса е получаване на основни/базисни знания свързани със счетоводната интерпретация на стопанските операции и процеси. По-конкретно познания за: предмета и обектите на счетоводството ; същността и значението на счетоводните принципи и счетоводна политика ; организация на счетоводството: същност на активите,пасивите,приходите, разходите и капитала на дружествата; елементите на счетоводния метод и абсолютното балансово равенство; същност ,състав и съдържание на годишните финансови отчети на дружествата. Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

да даде "ядро" знания в областта на теорията и практиката на счетоводството

студентите ще имат възможност да интерпретират сложна счетоводна проблематика

да формира знания за счетоводството като информационна система и за участието на системата в процеса на планиране и контролния процес

да развие знания за счетоводните принципи

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Станислава Георгиева  д-р
 Карина Симова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

историческото развитие на счетоводната теория и практика

принципите на счетоводство

управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

основните счетоводни подходи и методи

характеристиките на отчетния процес

" да интерпретират счетоводната политика

2) могат:

да характеризират организацията на счетоводството

да интерпретират счетоводните принципи,концепции и конвенции

да прилагат елементите на счетоводния метод

да създават счетоводна информация за активите

да създават счетоводна информация за пасивите

да създават счетоводна информация за приходите и разходите

" да създават счетоводна информация за капиталите


Предварителни изисквания:
Познания по макро и микро икономика и финанси.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

1. Димитров, М., М. Павлова Теория на счетоводството, С. 2008.

2. Динев, М., К. Златарева, Теоретични основи на счетоводството, С. 2011.

3. Душанов, И., Обща теория на счетоводството, С, 2011.

4. Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

5. Стоянов, С, Камелия Савова, Обща теория на счетоводството, С. 2008.

6. Рупска, Т., Методическио ръководство по основи на счетоводството, С. 2012.

Допълнителна литература:

1. Башева, С и кол. Основи на счетоводството, С. 2008.

2. Счетоводство- основен курс- сборник задачи, Савова, К., Л. Рангелова, С. 2009.

3.Петров, Л. Основи на счетоводството, С. 2011

Средства за оценяване:

Текущата оценка се формира от две изпитни задачи и тест всяка от които с относителен дял 1/3: