BATB513D Управление на операциите в туризма

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със спецификата и особеностите при управлението на операциите в туризма. В курса се обръща внимание на технологията и организацията на дейностите в различните туристически фирми – хотелиерски, ресторантьорски, туроператорски и др. като се акцентира върху основополагащи знания за оперативното им функциониране.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Характерните особености на функциониране на различните видове туристически фирми;

• Спецификата на работа в местата за настаняване, заведенията за хранене и развлечения и туристическите агенции;

• Технологичните етапи на процесите в туристическите фирми, предлагащи основни и допълнителни туристически услуги;

2) могат да:

• организират и управляват извършваните в туристическите фирми операции;

• усъвършенстват управленските структури на туристическите фирми.
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Въведение в туризма;

• Умения в анализирането на информация и разработването на практически разработки.Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. 1. Въведение в управлението на операциите в туризма. Специфика на управлението на операциите в туризма.
  2. 2. Принципи и технология на обслужването на туристи. Грижа за клиента. Характеристики на местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения.
  3. 3. Управление на операциите в хотелиерската дейност.
  4. 4. Управление на операциите на преден офис (front office)
  5. 5. Управление на операциите в room service.
  6. 6. Управление на операциите при камериерското обслужване (housekeeping)
  7. 7. Управление на операциите в ресторантьорската дейност.
  8. 8. Управление на операциите в туроператорската и турагентската дейност.
  9. 9. Управление на операциите при екскурзоводското обслужване.
  10. 10. Управление на операциите на анимационната дейност.

Литература по темите:

1. Електронен учебник по курса в Moodle

2. Виноградова Т., Закорин Н., Тубелис Р. Технология продаж услуг туристской индустрии. - М.: Академия, 2010

3. Егоренков Л.И. Введение в технологию туризма: Учебно методическое пособие.- М.: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009

4. Емилова, И., Технология и организация на туристическите дейности, НБУ, 2008

5. Закон за туризма и Наредби

6. Николаева, В., Организация и управление на туристическото предприятие, ВСУ "Черноризец Храбър", В., 2012

7. Нешков М., Технология и организация на туристическата дейност, НБУ, 1994

8. Рибов, М. и кол., Ресторантьорство и хотелиерство, Тракия-М, С., 2007

9. Рибов, М. и кол., Стратегическият избор в туризма, Тракия-М, С., 2005;

10. Рибов, М., Тризмът в ерата на качеството, Тракия-М, С., 2003

11. Тодоров, Д., Организация, технология и икономика на хотелиерството, Матком, 2011

12. Roday, S., Biwal, A., Joshi, V., Tourism: Operations and Management, Oxford, 2009

13. Robinson, P., Operations Management in the Travel Industry, 2nd Edition, UK, 2016

Средства за оценяване:

Текущо и финално оценяване:

тест (50%) и разработена практическа задача (50%).