BUTB704D Световни туристически атракции

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с туристическите атракции в регионите, възприети от Световната туристическа организация, като изясни тяхната същност, особености и значение за туристическата индустрия. В курса се отделя специално внимание на класификацията и типовете на туристическите атракции като част от предлаганите туристическите продукти. Дава се представа и за управлението на туристическите атракции в дестинациите. Подробно се разглеждат туристическите атракции в отделните региони с цел лесното им разпознаване и включването им в туристическите пакети на туроператорите.

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и особеностите на туристическите атракции в световен мащаб;

• типологията на туристически атракции;

• туристическите атракции по световните региони, въведени от СОТ.

2) могат:

• да разработват специфични туристически продукти като част от предлагането на туристическите дестинации;

• прилагат модели и добри практики за управление на туристическите атракции.


Предварителни изисквания:
• Специализирани видове и форми на туризма;

• Туристически дестинации;

• Маркетинг в туризма;

• Туроператорска и турагентска дейност;

• Туристически пазар и икономическа политика.

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

•Великов, В., Международен туризъм, Матком, 2009

•Великов, В. и кол., Туристически ресурси на света, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен, 2005

•Кръстев, В., География на туризма, изд. Наука и икономика, ИУ Варна, 2014

•Михайлов, М., Устойчиво развитие на туризма,НБУ,С., 2013

•Емилова И., Туроператорска и турагентска дейност,НБУ, С., 2017

•Алексиева, С. , Емилова, И., Михайлов, М., Мишева, М., Караилиева, М., Ризова, Т., Специализирани видове туризъм : [Учебник за ВУЗ], НБУ, София, 2017

•Kusen, Eduard, TourismAttractionBase, Zagreb : Institutzaturizam, 2002

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50 %

КУРСОВА РАБОТА 50 %