BUTB301D Основи на управлението

Анотация:

Курсът по “Основи на управлението“ е практически конструиран. Той съдържа основни теми, които характеризират в достатъчна степен сложният характер на управлението на икономически системи. Фокусът се поставя върху най-съществените характеристики на мениджмънта, неговото съдържание и възможностите, които той дава на съвременните бизнес ръководители. В него се изясняват също така ключовите термини, понятия принципи и инструментариум, с който си служи науката за управление.

Основните цели на учебната дисциплина са както следва:

• да даде “ядро” знания в областта на теорията и практиката на стопанското управление

• да изгради необходимата базова управленска подготовка

• да формира умения за анализ на управленския процес, организационните структури, мотивацията на персонала, лидердтвото и стиловете на ръководство

• да развие умения за работа в екип на консултантска основа

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историческото развитие на управленската теория и практика

• принципните положения на мениджмънта

• управленският процес, взаимодействието между функциите и възможностите за тяхното оптимизиране

• основните управленски подходи и методи

• въпросите, свързани с управленското решение и управленските структури

• основните аспекти на мотивационния процес и подходите за определяне на ефективното лидерство

2) могат:

• да прилагат методи за решаване на управленски проблеми

• да вземат управленски решения при променяща се ситуация, рискова, стресова и екстремна

• да анализират сложните управленски процеси, предимствата и недостатъците на различните видове структури, спецификата на мотивационния процес

• да оценяват стратегически алтернативи на базата на SWOT-анализ

• да определят стратегическия профил на организацията

• да разграничават лидерство от ръководство

• да работят в екип при решаване на сложни и нестандартни управленски проблеми


Предварителни изисквания:
•студентите трябва да притежават знания и умения по микро и макроикономика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Мениджмънт – история и принципи
 2. Управленски функции
 3. Управленско решение
 4. Организационни структури на управление
 5. Комуникации в организациите
 6. Организационна среда
 7. Управленска стратегия
 8. Семинар 1: Мотивацията в управлението
 9. Семинар 2: Ръководство и лидерство. Управление и власт – детерминанти на властта
 10. Управленски контрол
 11. Управление на конфликтите и промените
 12. Семинар 3: Екипите в управлението
 13. Тест

Литература по темите:

Основна литература:

1. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Мултимедиен електронен учебник, публикуван в уеб-базираната платформа за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE, 2015

2. Хаджиев, Кр., Основи на управлението. Електронен учебник, публикуван в информационната система за дистанционно обучение на НБУ – MOODLE

3. Каменов, К. Мениджмънт. Изд. Абагар, Велико Търново, 1998

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителeн резултат на теста през семестъра, който се провежда след втората консултация и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50