BUTB303D Бизнес комуникации в туризма

Анотация:

Студентите трябва:

• Да получат основни знания за бизнес комуникациите и ролята им в съвременния туризъм

• Да се запознаят ефективните инструменти на ефективната устна и писменна комуникация

• Да получат основни знания за видовете публики, за вербалните и невервалните комуникации в туристическата практика

• Да научат правилата на деловата кореспонденция, изискванията и особеностите на онлайн комуникациите (използване на новите медии, социалните мрежи, туристическите сайтове, туристическите блогове и др.)

• Да познават посланията на езика на тялото,изискванията на дрескода в туристическия бизнес, да са запознати с междукултурните различия и изискванията при интеркултурните комуникации

.Да се запознаят с основните етапи на бизнес преговорите, с основните модели на бизнес преговорите

• Да научат основните правила за говоренето, слушането при бизнес комуникациите, комуникиране по време на проблеми/кризи в туризма

прочети още
Управление на туризма - ДО

Преподавател(и):

доц. Соня Алексиева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва

1) да знаят:

• основните термини и понятия в бизнес комуникациите и спецификата на традиционните и онлайн комуникациите в туризма

• да комуникират добре устно, да познават вербалните и невербалните символи

• етапите на бизнес преговорите и различните модели в съвременния бизнес, същността на корпоративната социална отговорност в туризма

• изискванията за ефективни комуникации с вътрешните и външните публики и спецификата на онлайн комуникациите

2)да могат:

• да изготвят бизнес кореспонденция, да използват ефективно онлайн общуването чрез новите медии, туристическите сайтове, блогосферата, социалните мрежи и др.

• да използват най-силните страни на вербалните и невербалните комуникации в туризма

• да разбират езика на тялото, да познават дрескода в бизнеса

• да използват по време на проблеми/кризи в туризма новите медии и спецификата на web сайтовете, блоговете, социалните мрежи и др.


Предварителни изисквания:

Студентите да имат знания и/или умения:

• първоначални знания по туризъм

• първоначални знания по рекламаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Учебници и монографии:

Дракър, П., Практика на мениджмънта. С., Изд. “Класика и стил”, 2001

Тромпенаарс, Ф., Хампдън-Търнър, Ч., Да се носиш по вълните на културата, С., 2004

Брестничка, Р., Управление на търговските марки, С., 2004

Зийман, С. Как да вземаме правилните решения, С., 2005

Томс, Ж., Интернет рекламата, С., 2005

Биър, М., Преговорите, С., 2005

Руменчев, В., Невербалните комуникации в публичната

реч и деловото общуване, С., 2006

Стойков, Л., Пачева, В., Връзки с обществеността и бизнескомуникации, С., 2006

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 – от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

Котлър, Ф., Картаджая, Х., Сетиаван, А., Маркетинг 3.0 – от продуктите към клиентите на човешкия дух, С., 2010

Алексиева, С., Бизнескомуникации, С., 2011

Томс, Ж., Георгиева, К., Инструменти на социалните мрежи, С., 2011

Котлър, Ф., Лий, Н. Корпоративна социална отговорност, С., 2011

Сбобринк "Туризмът - предизвикателства в условията на икономическа криза" (съст. и научен редактор С.Алексиева), С., 2011

Рийд, Дж.В крак с онлайн маркетинга, С.,2012

Уоткинс, М.,Първите 90 дни, С., 2013

Мавродиева, И., Реторика и пъблик рилейшънс, С.,2013

Русев, П., Властта на хората,С., 2015

Алексиева, С., Пъблик рилейшънс – Книга за това, което не може да се купи, а трябва да се спечели, С., 2016

Интернет източници:

http://ebox.nbu.bg/

http://media-journal.info/

www.rhetoric.bg/

www.newmedia21.eu/

Средства за оценяване:

Студентът, който се обучава в дистанционна форма на обучение има право да избере текущото оценяване след консултациите (тест и подготовка на казус, подготвен по предварително поставени изисквания) или финално оценяване с крайна дата на оценяване през семестъра.

Преподавател:

е-mail: pr@pr-bg.eu

salexieva@nbu.bg