BAEB008D Бизнес изчисления

Анотация:

Разглеждат се основните операции във финансите и необходимия за тях изчислителен апарат. Обхванат е материала от процентни изчисления и проста лихва през периодични вноски и многократно платими кредити до сигурни и несигурни ренти. Курсът изцяло е ориентиран към практиката на финансовите изчисления във финансите и банковото дело. Материалът се поднася чрез решаване на реални казуси от практиката.

прочети още
Счетоводство и контролинг - ДО

Преподавател(и):

проф. Жозеф Теллалян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- Принципите за стойността на парите във времето

- Закона за дългосрочните финансови операции

- Закона за еквивалентността при несигурните ренти

2) могат:

- Да олихвяват и дисконтират постоянни капитали

- Да изчисляват периодични вноски

- Да определят вноски по кредити

- Да определят размера на рентните плащания при сигурни и несигурни ренти


Предварителни изисквания:
Основни знания по елементарна математика

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Цончев, Р., Финансови изчисления, НБУ, 2009

Йовкова, Й., Б. Петков, Финансова математика, 2001

Ранков, В., Финансови изчисления, 1954

Йотов, Й., Актюерство, 2000

Rini, W., Stock brokerage math, 1992