MBAM654 Специфични инструменти за финансиране и развитие на туристическия бизнес

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите със специфичните източници за развитие на туристическия бизнес. Разглеждат се въпросите, свързани с особеностите на лизинга, неговите същностни характеристики и приложението му в сферата на туризма. Изясняват се теоретичните и практическите аспекти на франчайзинга като съвременен модел за управление на туристическия бизнес. Представят се примери за успешно разработени франчайзингови системи в туризма, най-вече в областта на хотелиерството и ресторантьорството. Отделено е място и на договорите за управление и таймшеърът в хотелиерството.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ренета Димитрова  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Спецификата и възможностите, които преодоставят различните източници за развитие на туристическия бизнес;

• Видовете лизинг и неговото икономическо значение за развитието на стопанските единици, работещи в областта на туризма.

• Същността и особеностите на франчайзинговия модел за управление на туристически фирми – места за настаняване, заведения за хранене и развлечения, туристически агенции и др.

• Предимствата, които предлага франчайзинговият модел.

2) могат да:

• разграничават етапите на лизинговите операции.

• разработват франчайзинога система, приложима в сферата на туристическия бизнес.

• да сключват франчайзингови договори.


Предварителни изисквания:
Икономика на туризма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Димитрова, Р., Мишева, М., Лекционен курс по „Специфични източници за развитие на туристическия бизнес”

• Пиперкова, Л. Франчайзинг, лизинг, факторинг, Делова седмица, София, 1995

• Дъбева, Т., Луканова, Г., Франчайзинг в хителиерството и ресторантьорството, Наука и икономика, Варна, 2014

• Стратегически визии: Ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации (иновации - институции - бизнес): Научно-?практическа конференция, НБУ, С., 2016

• Бизнесът – позитивната сила на обществото. Сборник от юбилейна международна научно-практическа конференция. НБУ,С., 2014

• Костова, А., Икономика за мениджъри, НБУ, С., 2005

• Ракарова, С., Икономика за мениджъри, НБУ, С., 2008

• Ракарова, С., Еленкова, А., Пътеводител по икономика за мениджъри, НБУ, С., 2013

• Нешков, М., Казанджиева, В., Икономика на туристическата фирма, НБУ, С., 2007

• Касърова, В., Финансови решения: изследвания и практики. Сборник., НБУ, София, 2009.

• Билярски, С., Франчайзинг бизнес, Франчайзинг БГ, София, 2010

• Минкова, М. Франчайзингът в бизнеса и правото, Варна, 2001

• Нешков, М. Възможности за създаване на франчайзингова система в структурата на туристическата стопанска организация., 1998

• Тодоров, К. Франчайзингът, бизнес обречен на успех, София, 1998.

• Conrad Lashley, Alison Morrison, Franchising Hospitality Services, 2000

• Nelson, E., Migdal, Hotel Law, Transactions, Management and Franchising, 2015

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 25 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 25 %

УЧАСТИЕ В ДИСКУСИИ 25 %

ПИСМЕН ИЗПИТ 25 %