MBAM700 Магистърски стаж

Анотация:

Основните цели на курса са:

• Постигане на максимална обвързаност между научната теория по мениджмънт и нейните практически приложения в туристическата практика;

• Създаване на реални възможности за иновативност и стремеж за развитие на творческото мислене и управленско поведение на студентите;

• Осигуряване на възможности за цялостно прилагане на теоретичните постановки, изучавани в основните курсове в реална фирмена среда;

• Повишаване мотивацията на студентите за по-задълбочено усвояване на научните парадигми;

• Интегриране на изучаваните в НБУ курсове и създаване на възможности за участие на студентите в научно-изследователски проекти с национална и международна значимост.

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ирена Емилова  д-р
доц. Теодора Ризова  д-р
доц. Милена Караилиева  д-р
гл. ас. Маргарита Мишева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• административните процедури за създаване и управление на нов и вече съществуващ бизнес;

• методите за изграждане на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала на туристическите организации;

• специфичните условия за работа на бизнес организациите с публичните институции;

• приложенията на методите и подходите за работа в екип;

• законово-нормативната база, регламентираща създаването на туристическа фирма и нейното управление.

2) могат да:

• прилагат административните процедури за създаване и управление на туристически бизнес;

• извеждат и прилагат методите за структурно изграждане на туристическите организации, в т.ч. формирането на морално-етични ценности в мениджмънта и персонала, в контекста на тяхната организационна култура;

• прилагат ефективно управленските функции;

• изпълняват дейности с публични институции, произтичащи от съответните нормативни разпоредби;

• интерпретират законово-нормативната база, регламентираща създаването на нова фирма и нейното управление.


Предварителни изисквания:
Относно всеки един от курсовете застъпени в програматаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Консултации относно провежданео на стажа, възможности и изксвания, попълване и отчитане на документите, подготовка за защита на стажа.
  2. Защита на стажа пред комисия.

Литература по темите:

Персонална карта за отчитане на стажа.

Средства за оценяване:

Текущо и финално оценяване:

Защита на стажа - дискусия (50%) и събеседване (50%)