MBAM679 Екипна дейност в управлението на туризма

Анотация:

Курсът е с практико-приложна насоченост. Състои се от 30 часа, от които 12 консултационни /лекционни/ и 18 часа семинарни занятия. Разработва се курсов проект. Фокусът е върху проектното и организационно структурното осигуряване на управленския процес и философията на екипите. Изследват се теоретичните основи на самоуправляващите се работни екипи (СУРЕ) и съвременните модели за проектиране на ефективни СУРЕ.

Целта на курса е да:

• даде ядро (система) от знания за съществените отличителни черти на екипите в управлението на туристическия бизнес, концепциите за екип и група, нивата на екипа и участниците в него;

• да развие умения за изграждане и проектиране на екипи и нагласи за работа в екип на консултантска основа в туризма;

• да анализира критериите за оценка ефективността на екипа при управление на иновационни проекти в туризма;

• да анализира ролята на ръководителя /лидера/ на екипа и неговите функции;

• да разкрие спецификата на мотивационните модели и новите измерения на лидерството в екипна среда;

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

проф. Кристиян Хаджиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? факторите за устойчивост на управленския процес;

? спецификата на проектното осигуряване на управленския процес;

? философията на екипа;

? новите лидерски концепции и теории;

? критериите за оценка ефективността на екипа.

2) могат:

? Да управляват устойчивостта на управленския процес и неговото проектно осигуряване

? Да проектират, изграждат и управляват проектни екипи в туризма;

? Да анализират спецификата на мотивационните модели и лидерството в екипна среда;

? Да работят в екип на консултантска основа


Предварителни изисквания:
Стопанско (социално) управление

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Управленският процес в туризма. Характеристика на устойчивостта на управленския процес. Поведенчески и институционални аспекти на устойчивостта на управленския процес в туризма.
  2. Потребност, същност, обхват и организация на проектите в туризма. Структурен подход за управление на проекти.
  3. Подбор и селекция на проектите в туризма. Организационни структури за управление на проекти в туризма- функционална, матрични и чисто проектна йерархия.
  4. Стратегическа ситуация и стратегическа импровизация в туризма. Концепцията за стратегическата “измама” като средство за управленско въздействие в туризма. Очакването като инструмент за въздействие в туристическите организации.
  5. Философия на екипния модел в туризма. Потребност от екипи. Видове екипи. Избор между работна група и екип в туризма. Фази и нива на екипа. Крива на екипните резултати. Ефективност на екипите в туризма. Критерии за оценка на ефективността на екипите в туризма.
  6. СУРЕ- концепцията (самоуправляващи се работни екипи) в новата управленска парадигма. Съвременни теории и модели на СУРЕ. Концептуален интегриран модел за СУРЕ.
  7. Специфика на мотивацията в екипна среда, през призмата на съдържателните и процесуални мотивационни теории. Мотивация и поведение (Закон за ефекта на Торндайк). Мотивация и парично възнаграждение.
  8. Лидери и екипи. Формулиране на екипните цели в туризма- основни изисквания. Големина и състав на екипа в туризма. Лидерство и функции на ръководителя на екипа – специфика на лидерството в екипна среда. Ротационен принцип на лидерство в екипна среда. Роли и отговорности на лидера на екипа. Функционален лидерски модел на Джон Ейдър. Ситуационни лидерски модели – модел на Хърси-Бланчард, Фидлер, подходът път-цел и др. Лидерство и екипна ефективност.
  9. Екипната дейност и проблемните ситуации в управлението на туризма. Ролята на висшия мениджмънт в екипна среда. Негативни нагласи при изпълнението на управленските роли. Сигнали и поведение в управлението. Контролираното връщане назад - компонент на стратегическото поведение.
  10. текущ тест

Литература по темите:

Основна литература:

1. Каменов, К., Кр. Хаджиев, Н. Маринова, Управленският процес и екипната дейност. София, НБУ, 2005

2. Хаджиев, Кр. Самоуправляващи се работни екипи (теория и методология). Свищов, изд. Стопански свят, 2010

Допълнителна литература:

3. Колинс, Джим, Пътят към величието, София, Класика и стил, 2003

4. Каменов, К., Кр. Хаджиев, А. Асенов Човек, екипи, лидери, С., Люрен, 2001

5. Каменов, К., Кр. Хаджиев Човешкият фактор и екипната дейност в управлението, С., Люрен, 2000

6. Пенчев, Р. Управление на проекти. С., НБУ, 1998

7. Илиева С., “Организационно развитие”. Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 1998

8. Kazenbach, J. and Smith, D. (1993) The wisdom of team. Creating the High Performance Organization, HBS, Boston, Mass.

9. Хаджиев, Кр. Проектиране на високо съвършени организации. Люрен, 2000

10. Hirshhorn, L., Managing in the new team environment. Addison – Wesley, 1999

11. Карабельова, С. Управление и развитие на човешкия потенциал. Класика и Стил, С., 2004

12. Turner, J. R., The handbook of project-based management. McGraw-Hill Book Company, 1992

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителни резултати на двата теста през семестъра (провеждат се след тема 4 и след тема 9) и участие в семинар или чрез изпълнение на практическите писмени задачи (проект) през семестъра, предадени през платформата Мудъл на НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.