MBAM675 Публични отношения и политики в туризма

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с институционалната и правна рамка в областта на международния туризъм; ролята на институциите и НПО в международната и национална туристическа политика, в регионалното развитие, както и да разкрие спецификата на туристическите информационни центрове (ТИЦ) за нуждите на туризма; детайлно запознаване с дейностите на Световната организация по туризъм (СОТ).

прочети още
Мениджмънт на туристическия бизнес

Преподавател(и):

доц. Ангел Георгиев  д-р
гл. ас. Юлиана Хаджичонева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- институционалната рамка в България и ролята на неправителствените организации в националната и международната туристическа политика. Познават добре структурата, ролята и основните дейности и проекти на водещите продуктови и браншови НПО в областта на туризма;

- ролята и функциите на институциите на национално, регионално и локално равнище, както и със спецификата на ТИЦ.

2) могат:

- да работят аналитично, да участват в изготвянето на експертни оценки и становища по въпроси, свързани с публичните отношения и политики в туризма;

- да участват в разработването на проекти и стратегически документи в областта на туризма.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Рибов, М., Туристическа политика, изд. Тракия, 2010

Станкова, М, Диверсификационни стратегии в туризма, 2008 , изд. ЮЗУ “Неофит Рилски”

Рибов, М, колектив, Конкурентни стратегии в туризма, изд. Тракия М

Владимиров, Ив, Международно публично право, изд. Ромина

Стефанов, Г, Видин, Бл., Международни отношения, Международно право, изд. Сиела