MUSM587 Композиторски и изпълнителски практики в XX - XXI век

Анотация:

• Курсът по Композиторски и изпълнителски практики в XX – XXI век има за цел да въведе студентите в Съвремеието на творческия композиционен и на изпълнителския процеси, понякога съвместявани ведно (от композитори-изпълнители). Във времената и на завръщащ се интерес към импровизационното майсторство и практика.

• Насочен е към разкриване на изключителното многообразие на разбирания, търсения, подходи и реализации на музикални творби и интерпретации.

• Представя както вече дефинирани или в процес на теоретико-исторично формулиране направления, така и ярки индивидуални осъществления.

• Обучението има за цел:

1. Да представи професионално творческите и изпълнителски подходи и практики в света на музиката, в условията „глобално село” и най-различни търсения на новаторство, така и в руслото на съществуващи традиции, много често и смесващи и сливащи се.

2. Да създаде у студентите представи и разбиране за възникването и съществуването на многообразието на 20-и и 21-и век.

3. Да предпостави у студентите и нагласата към разностранни начини на осмисляне и преживяване на предишна и съвременна музика, понякога и в съвместност и без конфликт помежду им, било то от позиция на слушател, на интерпретатор и/или на творец.

4. Да стимулира осмислянето на различните характеристики на едни или други изяви на композиционност и/или изпълнителство и интерпретация, като подпомогне и личното им самоопределяне като натюрел, предпочитания, собствен път.

прочети още
Музикознание

Преподавател(и):

проф. Георги Арнаудов  д-р
проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• историко-еволюционните и технически характеристики на музикални явления от Съвременността и на съответстващите им практики на създаването и интерпретирането им;

2) могат:

• да се ориентират в разнообразието от подходи и практики в съвременния свят на музиката: тонови и звукови системи и полета, композиционни и изпълнителски практики, подходи към публики, създаване и развиване на нови публики;

• аналитично да работят със аудиоизложения на музикални творби от последните десетилетия, както и с техните записи, във вид на малко или повече традиционна нотация и/или съвременни нотации, в това число и графични, компютърни и пр.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музиката,

• стилове в музиката,

• изкуствознание,

• познания по българска и световна литература, кино, по философия.

Техническо осигуряване:

• на книжно тяло или на компютърен или друг екран – текстове, ноти, изображения

• аудио и видеозаписи – музика, слово, учебни и други филми.

• мултимедийно обучение чрез файлове от хардуерен носител или от интернет.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Осмисляния и формулировки на Съвремието (от втората половина на 20-и век насам).
 2. От тоналност към атоналност.
 3. Технологични революции в 20-и и 21-ви век – и в частност в областта на музиката и разпространението й (звукозаписи, радио, телевизия, дигитализация и интернет).
 4. Нови смесвания на концепции, стилистични белези, звучения. Нови музикални идеи, нови начини на ползване на музикалните инструменти.
 5. Обновени и нови форми и патерни (шаблони, схеми) на музикалните творби.
 6. Новият свят на електронната и компютърната музика.
 7. Нови подходи и практики на създаване на музика и неин запис (аудио, аудиовидео, аналогов и цифров, писмен – еволюция на стари нотационни системи, поява и развитие на нови).
 8. Множествена естетика в съвременната епоха. Стилове.
 9. Ивдивидуални творчески стратегии.
 10. Театрална, филмова, рекламна музика. Музика в медиите.
 11. Принципи, схеми и практики на организиране и финансово обезпечаване на концертни практики. „Чисти” и смесени форми. Комерсиализъм.
 12. Авторски и изпълнителски права. Теории и практики.

Литература по темите:

Основни източници:

• Арнаудов, Георги: Бележки към разбирането на понятието стил в музиката от края на ХХ и началото на ХХI век, Българско музикознание, 2013, кн. , 182-200

• Арнаудов, Георги: Множествена естетика в музиката на постмодерността. Минимализъм и процесна музика, Българско музикознание, 52-70

• Арнаудов, Георги: Музикалният минимализъм. Произход и начини на употреба, Годишник на Нов български университет 2010, 228-238

• Арнаудов, Георги: Отвъд границите на стила. Малер, Борхес и Берио, Млад научен форум за музика и танц: Седма научна конференция с международно участие, 9-10.06. 2012: Сборник с доклади, 2013

• Арнаудов, Георги: Постмодерната музикална телевизия: Контексти, смисли, дебати, Научен електронен архив на НБУ, 2012

• Арнаудов, Георги: Стилови взаимодействия в творческата дейност на композитора в постмодерната епоха. Дисертационен труд за присъждане на образователната и научна степен "доктор", София, НБУ, 2012

• Атлас Музика (в 2 тома), Летера, Пловдив, 2000

• Белтрандо-Патие, М.-Кл.: История на музиката (в 2 тома), Музика, София, 1997 (І), 1999 (ІІ)

• Вълчинова-Чендова, Елисавета: Енциклопедия български композитори. София: СБК, 2003

• Вълчинова-Чендова, Елисавета: Новата българска музика през последните десетилетия: модели и интерпретации. София: ИИзк БАН, 2004

• Гайд в съвременната музика, на сайта на The Guardian: https://www.theguardian.com/music/series/a-guide-to-contemporary-classical-music

• Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, Наука и изкуство, София, 1969

• Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, 1990

• Ценов, Герган: Българската музика – между триумфа и забвението, сп. Артизанин, 2018, https://artizanin.com/bulgarian-music/?fbclid=IwAR2liwffcuYoy8z56PlvQYSACWgS9XSgCStawepq1ZmK_hFZhW4-75Alh94

• Ценов, Герган: Музикален апокалипсис сега, сп. Артизанин, 2019, https://artizanin.com/musical-apocalypse-now/

• Сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н. Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

• Otto Karolyi: Introducing Modern Music, 1995.

• The Routledge Companion to the Contemporary Musical (Routledge Music Companions), Routledge, 2019.

Други източници:

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. I. Опит за очертаване на аналитичен подход към отделната мелодия, Наука и изкуство, София, 1973

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. II. Опит за класификация на мелодическите прояви, Наука и изкуство, София, 1982

• Христов, Дим.: Към теоретичните основи на мелодиката, т. IIІ. Опит за обяснение на мелодичния феномен, Наука и изкуство, София, 1988

• Христов, Димитър: Фундаментални предпоставки в композиторското въображение. Към ситуацията в началото на XXI век, София, 2009.

• Benward, Bruce, Barbara Garvey Jackson, and Bruce R. Jackson: Practical Beginning Theory: A Fundamentals Worktext, 8th edition, Boston: McGraw-Hill, 2000.

• Brown, James Murray: A Handbook of Musical Knowledge, 2 vols. London: Trinity College of Music, 1967.

• Chase, Wayne: How Music REALLY Works!, second edition. Vancouver, Canada: Roedy Black Publishing, 2006.

• David Cope: Techniques of the Contemporary Composer, 1997.

• Encyclopaedia Britannica, https://www.britannica.com/

• Foucault, Michel and Pierre Boulez: Contemporary Music and the Public, 1985.

• Harnsberger, L. C.: Essential Dictionary of Music: The Most Practical and Useful Music Dictionary for Students and Professionals (Essential Dictionary Series), Alfred Music, 1996.

• Hewitt, Michael: Music Theory for Computer Musicians, USA: Cengage Learning, 2008.

• Latham, Alison: The Oxford Companion to Music (Oxford Companions), Oxford University Press, 2002.

• Lawn, Richard J., and Jeffrey L. Hellmer: Jazz Theory and Practice. [N.p.]: Alfred Publishing Co., 1996.

• Meyer, Leonard B.: Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press, 1961.

• Meyer, Leonard B.: Music, the Arts, and Ideas: Patterns and Predictions in Twentieth-Century Culture, University of Chicago Press, 1997.

• Meyer, Leonard B.: Style and Music: Theory, History, and Ideology, Chicago: University оf Chicago Press, 1997.

• Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Barenreiter Verlag, Munchen, 1977.

• Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 2, Barenreiter Verlag, Munchen, 1985.

• Miguel, Roig-Francoli: Harmony in Context, Second edition, McGraw-Hill Higher Education, 2011.

• Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931.

• Scholes, P.: The Oxford Companion to Music, Oxford, Oxford Univ. Press, 10th ed., 1970.

• Seashore, Carl (1938). Psychology of Music, New York, London, McGraw-Hill Book Company, Inc.

• Seashore, Carl: Approaches to the Science of Music and Speech. Iowa City: The University, 1933.

• Sorce, Richard: Music Theory for the Music Professional. [N.p.]: Ardsley House, 1995.

• The Concise Oxford Dictionnary of Music, ed. Michael Kennedy, Joyce Bourne Kennedy, Oxford, Oxford Univ. Press, 2007.

• The Harvard Dictionary of Music (Harvard University Press Reference Library), Belknap Press: An Imprint of Harvard University Press, 4th edition, 2003.

• The New Grove Music Online and Oxford Music Online.

• Wollheim, Richard: Art and Its Objects: an Introduction to Aesthetics. New York: Harper & Row, 1968.

• Yamaguchi, Masaya: The Complete Thesaurus of Musical Scales, revised edition, New York: Masaya Music Services, 2006.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване:

Тест - 25%

Проект - 25%

Практическа разработка - 50%

Финално оценяване:

Презентация - 50%

Събеседване - 50%