REHM314 Стаж: Логопедична терапия при възрастни с комуникативни нарушения

Анотация:

Курсът представлява извънаудиторна заетост. Целта е студентите да се запознаят със спецификата на диагностиката и оценка на комуникативните нарушения при възрастни с комуникативни нарушения – заекване, клътъринг, дизартрия и афазия. По време на стажа студентите ще работят самостоятелно под супервизия на преподавателите с пациенти и ще се запознаят с екип от терапевти, работещи в специализирани лечебни заведения и ще придобият знания както за инструментариума, използван от отделните специалисти, така и за терапевтичните подходи в различни моменти от терапевтичното повлияване.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р
доц. Екатерина Тодорова  д-р
доц. Маргарита Станкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните подходи в оценката и диагностиката при комуникативни нарушения

2) да могат да провеждата адекватна терапия при нарушения на комуникатцията при възрастни

3) могат:да участват в екипни срещи и да дават експертна оценка


Предварителни изисквания:
Основни знания за естеството на комуникативните нарушения при възрастни

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Лурия А. Р. – “Основы невропсихологии” Москва, Изд. МГУ, 1973.

2. Мавлов Л. – “Процесът на вербална комуникация- един йеархичен модел”. Специална педагогика, 1997, бр. 3, 28-42.

3. Мавлов Л. – “Фундаментална неврология”, София, Изд. “Б. Стаменов”, 2000 г.

4. Мавлов Л. (2005). Алексии и аграфии. С., ЛЦ Ромел

5. Ценова Цв. (2009). Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения.

6. Heilman K. M., Valenstein E. (Eds.) – “Clinical Neuropsychology”(Third edition). NY – Oxford University Press, 1993.

7. Kolb B. Wishaw I.Q. – “Fundamentals of Human Neuropsychology” (Forth Edition)

San Francisko, W.H. Freeman and Co., 1996.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 30%

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 30%

ПОРТФОЛИО 40%