REHM306 Терапия на комуникативни нарушения при деца с билингвизъм

Анотация:

Курсът разглежда основни проблеми на научното изследване на езика. Въвеждат се основни лингвистични понятия, свързани с фонологичните, морфологичните, синтактичните, семантичните и прагматичните аспекти на езика. За да се разкрият психологическите механизми, които лежат в основата на употребата на езика, се разглеждат различните етапи при преработката на информация от човека и етапите на езиково овладяване в детска възраст.

Студентите ще добият умения за оценка на атипичното езиково развитие (определяне на водещите невропсихологични дефицити, равнище на езикова изява); умения за екипна диагностика и диференциална диагноза на специфичните езикови/ фонологични нарушения от специфичните говорни/ артикулационни нарушения; практически умения за терапия и превенция на атипичното говорно и езиково поведение на деца билингви.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Различните теоретични и клинични подходи за интерпретация на атипичното езиково овладяване.

• Подходи за изследване, диагностика, диференциална диагноза и превенция на специфичните езикови нарушения и атипично езиково развитие при деца-билингви.

2) могат:

• Да разработват терапевтични програми зависими от индивидуалните различия в хетерогенната група на билингвалните деца.

• Да провеждат терапия, насочена към: подобряване на комуникативните умения; преодоляването на съпътстващия когнитивен дефицит; развитие на говорните умения; преодоляване на езиковия дефицит в различни области от езиковата система – фонология, морфология, синтаксис, семантика, прагматика.


Предварителни изисквания:
Добри комуникативни умения и емпатия.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Ангелов, Б., „Комуникативни аспекти на ранното чуждоезиково обучение”,София, 2007 г.

2. Колева, И., „Билингвална технология. Рефлексивния подход за обучение на децата от ромски произход”, ГЛ, 2004 г.

3. Кючуков, Хр., „Обучението по български език в детската градина в условията на билингвизъм”, София, 2008 г.

4. Ценова Цв. (2009). Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения.

5. Akmajian, A., Demers, R.A., Farmer, A.K., & Harnish, R.M. (2001). Linguistics: An introduction to language and communication. Cambridge, MA: MIT Press.

6. Chomsky, N. (2002). On nature and language. NY: Cambridge University Press.

7. David Carroll (2007). Psychology of Language, Cengage Learning

8. Trevor A. Harley (2001). Psychology of Language: From Data to Theory, Psychology Press

9. Norbury C., J. Tomblin, D. Bishop (2008). Understanding developmental language disorders: from theory to practice, Psychology Press.

Средства за оценяване:

ТЕСТ 50%

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 50%