REHM305 Арттерапия в логопедичната практика

Анотация:

Курсът обхваща проблемите на музикотерапията , като специфична форма на психотерапията. Терапевтичната активност на музиката, нейните релаксиращи, катарзисни, коригиращи и съзидателни ефекти на въздействие и използването им в психотерапията и логопедията.

Целта на курса е употребата на музиката и свързаните с нея дейности, като модифицира - неефективни учебни модели, подпомага емоционалното, умственото, социално и психично израстване на личността и развива немузикални цели.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Александра Иванова  д-р
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

" Да оценяват индивидуалните нужди на пациента от музикотерапия.

" Да планират по най-подходящ начин музикотерапевтични стратегии, съобразно специфичните нужди и специфичните за дадения етап на лечение цели и намерения за всеки пациент.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

" Иванова М., Психоанализа в сихотерапията, София 1995 г.

" Стоянов Ст., Проблемът музика - човек, София 1983 г.

" Сохор А., Воспитательная роль музыки , Москва 1962 г.

" Ханслик Ед., За музикално красивото, София 1998

" Кокошкарова А., Музикотерапия на неврозите - в Неврозите и неврозоподобни състояния, М и Ф 1983 г.

" Христозов, Хр., Музикална психология, Пловдив 1995 г.

" Върбанова Р., Логопедическа ритмика, Благоевград 1997 г.

" Пехливанова П., Детските музикални инструменти за активиране на музикално слухово възприятие, Пловдив 1995

" Сакс Роберт, Тибетска книга за здравето, Астрал, 1997 г.

" Wilson Br., Models of Music Therapy interventions in school setting, (Internet)

" Burke M., Journal of Music Therapy, 23(2) , (Internet)

" Langenberg M., Frommer J., Music Therapy single case research. In psychotherapy,

" Lechevalier B. , Perception of musical sounds , Paris 2001

" Patel AD , Peterz I., Processing prosodic and musical patterns: a neuropshychological investigation, (Intnernet)

" Lechevalier B., Neuropsychology in musical identification, Paris , 2003

" Schlaug G., In vivo evidence of structural brain asymmetry in musicians, (Internet)

" Adelmann E., Music Therapy with persons who stutter, (1-st. WCFD)

" Lomets H., Speech and body gimnastikcs as an effective tool in stuttering children therapy, (1-st. WCFD)

" Borchgreving HM, Music, brain and medicine, 1993 (Internet)

" Jervaniemi M., The musical brain: brain waves reveal the neurophysiological basis of musicality in human subjects , (Internet)

" Galimany NN, Music therapy, (Internet)

" Watkins GR, Music Therapy: proposed phisiological mechanisms and clinical implications, (Internet)

" Verdeau - Pailles J., Aspects of psychotherapies: Music Therapy and its specificity, (Internet)

" Bollea E. Guarino J., Group music therapy in the comprehensive management of of psychosis, (Internet)

" Gauthier PA, Dallaire C. , Music Therapy. In Canadian Nurse, 89 (2), 1993

Средства за оценяване:

Тест 50%

Реферат 50%