REHM304 Терапия на комуникативни нарушения при лица със сензорно- интегративни дисфункции

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите със същността на сензорната интеграция и вариантите на нарушения при деца. Подробно са описани екстероцептивните и проприоцептивните системи; възможностите за хипосетивност/хиперсетивност и нарушенията на моторното планиране в резултат на неадекватната преработка на сензорната информация. Разглеждат се основните форми на проявления на СИД.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

 Славина Лозанова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

След завършване на курса студентите

Знаят:

- какво представляват дисфункциите на сензорната интеграция;

- кои са основните форми на проява на СИД – в моторен, в поведенчески, в социално-адаптивен, в когнитивен и в академичен план;

- основни подходи за терапия и консултиране на близките и обкръжението на клиента.

Могат:

- да идентифицират децата със СИД;

- да извършват терапевтични действия в областта на моторното планиране; перцептивните, когнитивните и езиковите дефицити; дефицитите на социалната адаптаця;


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• речева патология

• онтогенеза на комуникацията при децаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Библиография:

1. Банова, В. (2000). Изследване и оценка на психомоторното развитие на децата от 3 до 6 години. В: Б. Минчев, ред., Ръководсткво за изследване на детето: I Част, София, изд. „Веда Словена” – ЖГ.

2. Вогиндрукас, Я., Д. Шерат (2009). Ръководство за възпитание на деца с дифузни смущения в развитието. София, изд. „ЛЦР”, 2009.

3. Живкова, А., Р. Йосифова. (2008). Функционална дислалия, дискретна дизартрия и диспраксия на развитието. В: Логопедия, III Национален конгрес на НСРБ, Балчик, 25-28 септември. София, 2008. (стр. 115-134)

4. Кунева, Р., Л. Богацевска, И. Чавдаров. (2005). Сензорната интеграция или „целева игра” като метод за работа при деца с проблеми в развитието. В: Логопедия и фониатрия. IV Национална конференция, Албена, 26-28 май: Доклади, София, изд. „ЛЦР”, 2005.

5. Манова-Томова, В. (1974). Психологическа диагностика на ранното детство, София, изд. НП.

6. Beyer, M. (2007). Teach your baby to sign. Fair winds press, Beverly, Massachusetts, 2007.

7. Briant, M. (2008). Baby sign language basics: Early communication for hearing babies and toddlers. Hay House, NY, 2008.

8. http://consult.pumpelina.eu/SID/si.htm

Средства за оценяване:

тестове, семинари, реферат, казус, други