REHM301 Клиника на афазии и терапия чрез алтернативни визуални системи

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които са включени теоретичен материал, упражнения и семинари върху клиниката и терапията на афазичните нарушения.Осъществяват се наблюдения в реална терапевтична среда.

Целите, които си поставя са:

Да представи стратегии и методи за речева рехабилитация при афазии

Да се създаде у студентите умение за организиране , планиране и провеждане на речевата терапия.

Да се развият умения за самостоятелен подбор на подходи, съобразени с типа афазия и индивидуалните особености на пациента.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

 Цветанка Генова-Стоянова  
проф. Ивайло Търнев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

При завършването на курса студентите трябва да имат натрупани знания и умения за:

познаване на синдромите на видовете афазичните нарушения

овладяване на основни и алтернативни терапевтични стратегии

организиране

планиране

провеждане

оценка на резултатите

на речевата терапия при пациенти със афазия


Предварителни изисквания:
Студентите да са курс по невропсихология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Мавлов Л. Фундаментална неврология София 2000 изд.Бойко Стаменов

2.Мавлов Л. Алексии и аграфии София 2005 изд.Ромел

3.Хаджиев Д.Рехабилитация след мозъчен инсулт- медицински и икономически аспекти Мозъчносъдови заболявания 1/ 2005 стр.40-44

4.Сиймънд Д,Кенрик Д. Психология НБУ София 2002

5.Стърнбърг Р.Когнитивна психология изд.Изток-Запад София 2012

6.Овчарова П. А., Особености на речевите нарушения и въздтановителното обучение при болни с афазия от съдов произход, Метод. Посмо, С., Инст. За спец. И усъв. На лекарите, 1979

7.К. Стоянова, А. Джанян, М. Райчева, И.Д. Попиванов, Ш. Мехрабиан, Л. Трайков., Случай на придобито норушение на четенето при поциент след мозъчени инфаркти: чиста алексия или дълбока алексия? сп.Неврология и невропсихология Том1/бр.2, 2017, стр.48 изд.ИВРАЙ/София

8.Ценова Цв. Логопедия. Описание, диагностика и терапия на комуникативните нарушения,изд Радар Принт 2009.

9.БольшоковаС.Е. Речевьiе нарушения у взросльiх и их преодоление Ескимо-Пресс 2002

10.Волкова Л.С.Логопедия изд.Просвещение Москва 1999

11.Цветкова Л. С.,Афазиология:современньiе проблемьi и пути их решения Москва-Воронеж 2002 Изд.Московского психолого-социального института

12.Цветкова Л. С.,Глозман Ж. М. Афазия и восстановительное обучение. Тексты.ред., М., Изд-во МГУР 1989

13.Бейн Э.С., Бурлакова М.К., Визель Т.Г. , Восстановление речи у больных с афазией, М., Медицина, 1982.

14.Цветкова Л. С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М., Изд-во МГУ, 1985.

15.“Детска афазия – специфика на изява, терапия и социална адаптация”, Цв.Стоянова, 2003 г.,

СУ “Климент Охридски”, департамент “Информация и усъвършенстване на учители”, стр. 75;

16.“Теоретични модели за генериране на глаголи и съществителни имена при афазия”, Цв. Стоянова, 2005 г.,

ІV Национална конференция на Националното сдружение на логопедите и фониатрите Албена Сборник-стр.175 Изд.”Ромел”

17.”Невропсихологични проябления на афазия при увреда в дясна хемисфера и логопедична терапия /клиничен случай/.” Цв.Стоянова

IV Есенна научна конференция на ФНПП СУ”Кл.Охридски”

Китен 18-22 септември 2006 г. 623 стр.

18.„ Изследване на нарушенията в речниковия фонд при пациенти с афазия на Брока.”Силввия Райчева, Цветанка Стоянова, Виолета Боянова

Сп.” Специална педагогика” Септември 2011 стр.52-65 , София

19. ”Терапевтичен модел за преодоляване на лексикално-семантични нарушения при пациенти с афазия” Цв.Стоянова, Март 2006 г. Списание“Специална педагогика” стр.57-67

20.Bak, T.H.&Hodges,J.R. The effects of motor neurone disease on language:Further evidence, Brain and Language, 89, 2004

21.Cognitive Neuropsychology and Cognitive RehabilitationqRiddoch M.J. and G.M.Humphreys (ed.), LawrenceErlbaum Associates Ltd., UK, 1994.

22.La Pointe L.L. Aphasia Therapy: Some Principles and Strategies for treatment. In: Clinical Management of Neurogenic Communicative Disorders. Donnel F. Ph.D. Johns - eds., Little Brown and Company, Boston 197 8, 1-103.

23.Lesser R., L. Millroy Linguistic and aphasia - Psycholinguistic and Pragmatic Aspects of intervention, London, Longman, 1993.

24.Fridman E.A.Hanakawa I. Chung M. et all Reorganization of the human ipsilesional premotor cortex after stroke Brain 2004,127 747-758

25.Chapey R. The Assessment of Language Disorders in Adults In Chapey R.Language Intrvention Strategies in Adult Aphasia Baltimor 1986 Williams&Wilkins

26.Bhogal SK, Teasell R, Speechley M. Intensity of aphasia therapy, impact on recovery. Stroke 2003;34:987-993

27.Meinzer M, Streiftau S, Rockstroh B. Intensive language training in the rehabilitation of chronic aphasia: efficient training by laypersons. J Int Neuropsychol Soc 2007b;13:846-853.

28.W.Mike; E van de Sandt-KoendermaJ Speech Lang Pathol. 2011 Feb;Vol.13(1):21-27. doi: 10.3109/17549507.2010.502973.

"Aphasia rehabilitation and the role of computer technology: can we keep up with modern times?"

29.Rebecca Palmer 1, Pam Enderby 2 and Gail Paterson 3

International Journal of Language & Communication Disorders

Volume 48, Issue 5, pages 508–521, September-October 2013

"Using computers to enable self-management of aphasia therapy exercises for word finding: the patient and carer perspective "

30.W. MIEKE E. VAN DE SANDT-KOENDERMAN1,2

International Journal of Speech-Language Pathology, 2011; 13(1): 21–27

"Aphasia rehabilitation and the role of computer technology: Can we

keep up with modern times?"

31.Starrfelt, R., Shallice, T. What’s in a name? The characterization of pure alexia, Cognitive Neuropsychology. 2014, 31(5-6), 367-377.

32.Александрова, Б., Терзиева, М., Търнев, И.,Мавлов, М. Превод и адаптация на Тест на Гудглас и Каплан – Бостън, Протокол за изследване и диагноза на афазиите. София, 1995 (Goodglass,H., Kaplan, E. Boston Diagnostic Aphasia Examination Booklet, 1983. Philadelphia: Lea & Febiger).

Средства за оценяване:

Тест - 1

Тест - 2

Семинари

Практическа разработка на терапевтична сесия

Реферат 50%