REHM300 Терапевтични програми за лица с интелектуални затруднения

Анотация:

Курсът представлява лекционна форма, която запознава студентите с комуникативните нарушения и начините за терапевтично повлияване при пациенти с интелектуална недостатъчност. Лекциите обхващат широк спектър на генетични, биологични и придобити нарушения с умствена изостаналост и разглеждат спецификата на речевото развитие при отделните нарушения. Студентите придобиват знания за индивидуални терапевтични подходи в зависимост от степента и вида нарушено интелектуално функциониране.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

проф. Виолета Боянова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: широк спектър от нарушения на развитието с интелектуална недостатъчност

2) могат: да диагностицират и терапевтират деца с интелектуална недостатъчност


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Основни познания в областта на аномалното развитие

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Караджова, К., Психолого – Педагогически измерения на умствената изостаналост, УИ «Св. Климент Охридски», 2005

Караджова, К., Добрев, З., и др. Развитие и корекция на речта на ученици от помощно училище, Просвета, 1992

Караджова, К., Щерева, Д., Алтернативни средства за въздействие при деца с умствена изостаналост, УИ «Св. Климент Охридски», 2009

William L. Heward, Michael D. Orlansky, Exceptional children : an introductory survey of special education, 1988

Zigler, E., Understanding mental retardation, Cambridge University Press, New York: 1986

Differential Diagnosis of Autism and Mental Retardation, Zahid. FWU Journal of Social Sciences, 2011, Vol. 5 Issue 1, p17-33, 17p, 4 Charts

Aetiology of severe mental retardation and further genetic analysis by high-resolution microarray in a population-based series of 6- to 17-year-old children, Lundvall, M et all, Paediatrica, Jan2012, Vol. 101 Issue 1, p85-91, 7p; DOI

Средства за оценяване:

тест

курсова работа

казус