REHM202 Класически и алтернативни методи за терапия при дислексия на развитието

Анотация:

• Целта на този курс е да представи съвременните невропсихологични, лингвистични и невролингвистични разбирания за терапия на специфичните нарушения на способността за учене. Студентите ще имат възможност да се запознаят с различни клинични модели за интерпретация, оценка и терапия на деца с дислексия на развитието.

• Студентите ще се запознаят с основните диагностични инструменти за идентификация на нарушенията вученето и с основните невропсхихологични и лингвистични терапевтични подходи за тяхното преодоляване. Студентите би трябвало да усвоят и основни знания за етиологията и клиничната картина на нарушенията в разглежданата област, основни умения за консултативна, терапевтична и превантивна дейност.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Екатерина Тодорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Невропсихологичните, лингвистичните и невролингвистичните подходи за интерпретация на специфичните нарушения в ученето и научаването.

• Подходи за невропсихологична, лингвистична и невропсихологична оценка на дислексичните деца.

2) могат:

• Да разработват терапевтични програми зависими от индивидуалните различия в хетерогенната група на децата с дислексия.

• Да провеждат терапия, насочена към преодоляване на невропсихологичните и лингвистични дефицити при специфични нарушения на способността за учене.


Предварителни изисквания:
• Основни знания в областта на атипичното детско развитие.

• Добри комуникативни умения за работа с деца и емпатия.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Матанова В., Дислексия, София, Софи – Р, 2001.

2. Тодорова Е. (2007 първо издание, 2008 второ издание). Дислексия, София, Изд. на НБУ.

3. Agnew J., Courtney D., Guinevere F. (2004). Effect of intensive training on auditory processing and reading skills. Brain and Language, 88, 21-28.

4. Blakemore S., U. Frith (2007). The learning brain (lessons for education), UK, Blackwell Publishing.

5. Blank, M. (2006). The Reading Remedy. Six Essential Skills that Will Turn Your Child into a Reader. Jossey-Bass.

6. Brunswick, N. (2009). Dyslexia – a beginner`s guide, Oneworld Publications.

7. Castles A., Coltheart M. (2004). Is there causal link from phonological awareness to success in learning to read? Cognition, 91, 77-111.

8. Cheung H. et al. (2001). The development of phonological awareness: Effects of spoken language experience and orthography. Cognition, 81, 227-241.

9. Miles E. (2000). Dyslexia may show a different face in different languages. Dyslexia, 6, 193-201.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 20%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ 30%