REHM201 Невролингвистика

Анотация:

? Да представи стратегии и методи за речева рехабилитация при афазии

? Да се създаде у студентите умение за организиране , планиране и провеждане на речевата терапия.

? Да се развият умения за самостоятелен подбор на подходи, съобразени с типа афазия и индивидуалните особености на пациента.

прочети още
Езикова и речева патология

Преподавател(и):

доц. Иванка Асенова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

При завършването на курса студентите трябва да имат натрупани знания и умения за:

? организиране

? планиране

? провеждане

? оценка на резултатите

на речевата терапия при пациенти със афазия


Предварителни изисквания:
Курс Речева патология

Невропсихология

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

? Афазия и восстановительное обучение. Тексты. Цветкова Л. С., Глозман Ж. М. -ред., М., Изд-во МГУр 1983.

? Бейн Э.С., Афазия и пути ее преодоления, М., 1964.

? Бейн Э.С., Бурлакова М.К., Визель Т.Г. , Восстановление речи у больных с афазией, М., Медицина, 1982.

? Лурия А.Р., Восстановление функций мозга после военной травмы, М., Изд-во Академии мед. наук, 1948.

? Овчарова П. А., Особености на речевите нарушения и въздтановителното обучение при болни с афазия от съдов произход, Метод. Посмо, С., Инст. За спец. И усъв. На лекарите, 1972.

? Цветкова Л.С., Восстановительное обучение при локальных поражениях мозга., М., 1972.

? Цветкова Л. С., Нейропсихологическая реабилитация больных, М., Изд-во МГУ, 1985.

? Chapey R.(ed.), Language Intervention Strategies in Adult Aphasia, Baltimor, Willkiams and Wilkrns, 1986.

? Code Ch., D. Muller, Aphasia Therapy, London, Colo and Whurr, 1988.

? Cognitive Neuropsychology and Cognitive RehabilitationqRiddoch M.J. and G.M.Humphreys (ed.), LawrenceErlbaum Associates Ltd., UK, 1994.

? Kertesz A. Aphasia, in: Kandbook of Clinical Neurology,vol. 1 (45) : Clinical Neuropsichology, Elscvier Science Publishers B.V., 1985.

? La Pointe L.L. Aphasia Therapy: Some Principles and Strategies for treatment. In: Clinical Management of Neurogenic Communicative Disorders. Donnel F. Ph.D. Johns - eds., Little Brown and Company, Boston 197 8, 1-103.

? Lesser R., L. Millroy Linguistic and aphasia - Psycholinguistic and Pragmatic Aspects of intervention, London, Longman, 1993.

? Schuell H., J.J. Jenkins and E. Jimenzz-Pabon Aphasia in Adult: Diagnosis, Prognosis and Treatment., Harper and Row, N.Y., 1964.

Средства за оценяване:

тест

колоквиум

решаване на казус