ALHM316 Специализиран трети чужд език (френски)

Анотация:

Курсът задълбочава изучаването на френския като трети чужд език, въвежда специализирана терминология от областта на луксозното хотелиерство и цели придобиването на умения за успешна комуникация с колеги, партньори и клиенти на френски език, както и необходимата писмена култура за поддържане на делови отношения.

прочети още
Управление на луксозното хотелиерство

Преподавател(и):

преп. Славянка Стамова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят: основните граматични категории, френските наименования на материалната база в хотелите от високи категории, значенията на някои специализирани термини, разполагат със значителен речников запас

2) могат: Да комуникират на френски с клиентите, да приемат, преработват и оценяват получената професионална информация; да посрещнат, въведат и настанят госта, да го запознаят с услугите, предлагани в хотела


Предварителни изисквания:
• Базови знания по френски език.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Methode de francais, CLE INTERNATIONAL

J.JIRARDET, J.PECHEUR, C.GIBLE, ECHO 1 – Cahier personnel d’apprentissage, CLE INTERNATIONAL

S. CORBEAU, CH.DUBOIS, JL.PENFORNIS, L. SEMICHON, HOTELLERIE-RESTAURATION.COM - Methode de francais professionnel, CLE INTERNATIONAL

M. GREGOIRE, O.TIEVNASE – Grammaire progressive du francais, CLE INTERNATIONAL/ COLIBRI

Средства за оценяване:

ПИСМЕН ИЗПИТ ……50…%

УСТЕН ИЗПИТ ……50…%